دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا کرابی، ۱۳۹۹

شیوه های پرداخت در معاملات تجاری بین‌الملل با تأکید بر اعتبارات اسنادی

دون تردید شریان های اقتصادی هر کشور امروزه از طریق تجارت بین الملل تغذیه می شود. یکی از مهمترین ریسک هایی که در تجارت بین الملل مطرح است، ریسک رسیدن به عوض قراردادی است. بدین معنا که طرفی که عوضی را برای طرف دیگر قرارداد ارسال می کند با این ریسک مواجه است که آیا به عوض قراردادی مطلوب خود دست خواهد یافت یا خیر؛ تجارت و حقوقدانان در طول سالیان متمادی تلاش کرده اند تا از این ریسک را به حداقل برسانند از این رو برای شیوههای پرداخت در معاملات تجاری بینالملل مدل های متعددی را طراحی کرده اند. در نوشتار حاضر که از روش کتابخانه ای بهره گرفته و به سبک توصیفی تدوین شده است، ضمن بررسی این شیوه ها و مدل ها، این نتیجه به دست آمده است که بهترین مدلی که امروزه به آن رسیده اند، مدل اعتبارات اسنادی است.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: تجارت بین الملل، شیوه پرداخت، اعتبارات اسنادی، ال سی

M.A. Thesis:

Methods of payment in international business transaction is based on documentary credit

Undoubtedly, the economic arteries of every country today are nourished by international trade. One One of the most important risks in international trade is the risk of reaching a contractual exchange. This means that the party who sends the bitch to the other party to the contract runs the risk of whether Whether or not he will get his desired contract instead; Business and lawyers over the years They have tried to minimize this risk hence for payment methods in commercial transactions Internationals have designed several models. In the present article, which uses the library method and to A descriptive style has been developed, while examining these methods and models, it has been concluded that The best model that has been achieved today is the documentary credit model.

Keywords: Keywords: International Trade, Payment Method, Documentary Credits, LC