دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پریسا خارند، ۱۳۹۷

اعتبارحقوقی داوری اینترنتی درتجارت بین المللی

همزمان با رخ دادن تحولات سریع در تکنولوژی ارتباطات،علوم رایانه واینترنت شاهد تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم به گونه ای که افزایش تجارت وبه تبع آن رقابت برسر راه کسب بازارهای جهانی موجب ایجاد تغییراتی در زیرساخت های تجاری در سطح بین المللی شده است. یکی از همین زیرساخت های بسیار مهم ،نظام حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی ومسائل حاشیه ای آن است. از طرفی با توسعه روزافزون اینترنت،اختلافات ناشی از روابط تجاری الکترونیکی، ثبت نام های دامنه وغیره روبه افزایش است وازآن جا که فناوری تاثیر به سزایی در جنبه های گوناگون زندگی ما داشته است، داوری نیز از مزایای پیشرفت های فناوری بی بهره نمانده است به گونه ای که یکی ازشیوه های نوین حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی«داوری اینترنتی»می باشد که می توان گفت همان شکل توسعه یافته ومدرن داوری های سنتی است وتنها روش اعمال آن تغییر یافته است؛ اگرچه تاسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی وتکنولوژیکی ازجمله ابزارهای ارتباطی، نحوه ی اطلاع رسانی،استماع، صدور وابلاغ رای،محل داوری و الزامات رسمی نظام داوری تجاری بین المللی از جمله الزام کتبی بودن موافقتنامه داوری، الزام امضای رای و اصیل بودن رای داوری و غیره شده است ونیز ابهاماتی درخصوص اعتبارحقوقی آن ایجاد نموده است.بااین وجود، این پایان نامه ابتدا ناکارآمدبودن ساز وکارهای سنتی حل وفصل اختلافات در فضای مجازی ونیز مزایای داوری اینترنتی را مورد بررسی قرار می دهد وسپس به اثبات داوری اینترنتی به عنوان یک روش معتبر ونافذ در حل وفصل اختلافات وقابل اجرا بودن آرای داوری الکترونیکی طبق قواعد کنوانسیون شناسایی واجرای آرای داوری خارجی نیویورک 1958، می پردازد.

کلیدواژه‌ها: داوری اینترنتی،کنوانسیون نیویورک، اینترنت، تجارت الکترونیک،فضای مجازی

M.A. Thesis:

legal validity of cyber arbitration in international commercial

As developments in communications technology,computer science, and the internete fields occur, an acceleration in communication, specially in the global business, is evident, as if increased trade and consequently competition on world markets have caused some changes in the international trade infrastructure. one of these great infrastructructures is resolving international trade disputes and its marginal issues system. Besides this, with the growth of Internet development, disputes arising from electronic commerce, domain registration, etc are increasing and since technology has had a profound effect on various aspects of our our lives, arbitration also has received some benefits from technological advancements, so much in fact that one can say, one of the new ways of solving business disputes is «Cyber Arbitration» which in this regard it can be said that, Cyber Arbitration is the same as the developed and modern form of traditional arbitrations with the only change that has been done to it is the method of doing it; however, the establishment of this new institution raised a variety of legal and technological issues,including communication tools, method of information, hearings, issuing and delivery of arbitration award and seat of arbitration and the formal requirements of international commercial arbitration system,including requirement of the arbitration agreement must be "in writting", form ,signature and originality of arbitration award,etc and has created some ambiguities in its legal validity Nevertheless, this thesis first deplored the traditional mechanisms of resolving disputes in the cyberspace and then proving cyber arbitration as a valid and effective method to resolve disputes and enforcable awards of electronic arbitration is issued in accordance with the Rules of the Convention on the Recognition and Execution of Foreign Arbitral Award New York 1958.

Keywords: Cyber arbitration, Convontion of New York, internet,electronic commerce, cyberspace