دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه خلقی، ۱۳۹۷

رابطه هوش معنوی و کیفیت زندگی با شایستگی اجتماعی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه دختران سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه¬¬ی هوش معنوی و کیفیت زندگی با شایستگی اجتماعی دختران دوره¬¬ی دوم متوسطه¬¬ی شهرستان سبزوار انجام شده است. این کار از نظر تحقیقاتی از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می¬باشد. گردآوری اطلاعات، آمیزه¬¬ای از روش¬¬های تحقیق کتابحانه ای و میدانی است و جامعه¬¬¬ی آماری حاضر، کلیه¬¬ی دانش¬¬آموزان دختر دوره¬¬ی دوم متوسطه¬¬ی شهرستان سبزوار می¬¬باشد که با توجه به اطلاعات کسب شده نزدیک به 8000 نفر می¬¬باشند که بر مبنای جدول مورگان، تعداد 367 نفر از آنان به روش نمونه¬¬گیری خوشه¬¬ای انتخاب شده¬¬اند. داده¬¬های به دست آمده از نمرات این تحقیق به کمک نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته¬¬ها حاکی از آن است که بین مولفه¬¬های هوش معنوی و شایستگی اجتماعی و نیز بین کیفیت زندگی و شایستگی اجتماعی رابطه¬¬ی معناداری وجود دارد و هوش معنوی و کیفیت زندگی 11.4% می تواند شایستگی اجتماعی را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی، کیفیت زندگی، شایستگی اجتماعی

M.A. Thesis:

The Relationship between Spiritual Intelligence and Quality of Life with Social Competence in Secondary School Students in Sabzevar Girls

This research has been done in order to analyze the relation between spiritual intelligence and quality of life with social competence in the girls of the second course of high school in Sabzevar. This project is practical and descriptive-correlative in terms of practice and method, respectively. Information gathering, is a mixture of library and field work research and the present statistical society, is all the female students of the second course of high school of Sabzevar. Based on the collected information, this population is nearly 8000 people that due to the Morgan table and by cluster sampling method, 367 people of them have been selected. The obtained data of the marks of this research were analyzed in two descriptive and inferential levels by SPSS software. Findings indicates that there is a meaningful relation between spiritual intelligence and quality of life, and also between quality of life and social competence, and spiritual intelligence and quality of life can predict the social competence in 11.4% of different cases.

Keywords: spiritual intelligence, quality of life, social competence