دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین میرچولی، ۱۳۹۷

نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خود پنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. به این صورت که دانشجویان رشته پزشکی در یک لیست قرارگرفته و به‌صورت تصادفی نظام دار انتخاب و پرسشنامه‌ها بین آن‌ها توزیع شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1397 به تعداد 520 نفر بود که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 221 نفر تعیین شد؛ جهت اطمینان بیشتر پرسشنامه های 228 نفر (پس از حذف پرسشنامه های ناقص) مورد تجزی و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (فاشیون و فاشیون، 1990)، جهت گیری هدفی الیوت و چرچ (1997)، درگیری تحصیلی زرنگ (1391)، خودپنداره تحصیلی لی یو و وانگ (2005) و ادراک از ساختار کلاس درس بلک برن (1998) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (شامل فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) با کمک نرم افزار Spss نسخه 20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس قادر به تبیین تغییرات تفکر انتقادی دانشجویان هستند. همچنین نتایج به دست‌آمده نشان می دهد که همبستگی مولفه تفکر انتقادی دانشجویان با جهت گیری مهارت مدار گرایشی و جهت گیری عملکرد مدار گرایشی به صورت مثبت و معنادار است، اما تفکر انتقادی دانشجویان با جهت گیری مهارت مدار اجتنابی و جهت گیری عملکرد مدار اجتنابی رابطه منفی و معناداری داشتند.

کلیدواژه‌ها: جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی ، ساختار کلاس ، تفکر انتقادی

M.A. Thesis:

The role of goal orientation٫ educational conflict٫ academic self-concept and class structure in predicting critical thinking of medical students of sabzevar university of medical sciences

The purpose of this study was to determine the role of goal orientation, academic engagement, academic self-concept and class structure in predicting critical thinking styles of medical students of Sabzevar University of Medical Sciences. The method of this research was descriptive correlational.The statistical population included 520 students of all medical students of Sabzevar University of Medical Sciences in 1397. A sample of 221 patients was selected using Cochran's formula. Data required for research using California Standard Critical Thinking Critical Questionnaire (Fachon & Fachon, 1990), Elliot & Church Objective Orientation (1997), Educational Learning Confidence (1391), Educational Self-Concept, Li Yu and Wang (2005) And perception of the Blackburn Classroom structure (1998). Data analysis was performed using descriptive statistics (including frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression) with Spss software version 20. The results of this study showed that the variables of academic engagement, academic self-concept and class structure can explain the changes in students' critical thinking. Also, the results show that the correlation of students' critical thinking component with orientation of orientation skill orientation and orientation of orientational performance is positively and significantly, but critical thinking of students with the direction of avoidance skill and the direction of the avoidance circuit Negative and meaningful.

Keywords: Target orientation, educational conflict, academic self-concept, class structure, critical thinking