دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: سمیه امیرعباسی، ۱۳۹۹

استخراج، شناسایی و تعیین خصوصیات عصاره¬های آنتی¬اکسیدانی و کربوهیدراتی ساقه گیاه بامیه و استفاده از آن در فرمولاسیون نان فراسودمند

برای بازیابی مواد فنلی از ساقه بامیه (به عنوان ضایعات در صنعت کشاورزی) استخراج با استفاده از حلال (CSE) ، مایکروویو (MAE) اولتراسوند (UAE) مورد استفاده قرار گرفت. UAE بهترین عملکرد را در فعالیت آنتی¬اکسیدانی و بازده استخراج نشان داد. با توجه به نمودار فنلی حاصل از HPLC، مشتقات کاتچین ترکیب فنلی اصلی و همچنین مشتقات هیدروکسی سینامیک اسید و فلاونول نیز سایر ترکیبات فنلی موجود در عصاره¬های ساقه بامیه بودند. امولسیون تولید شده با عصاره کربوهیدراتی ساقه بامیه بعد از 30 روز نگهداری نسبتا پایدار بود. همچنین در این مقاله به بررسی ویژگی¬های عملکردی نان غنی شده با ساقه بامیه پرداخته شد. تاثیر میزان جایگزینی آرد گندم با 4، 8 و 12 درصد آرد ساقه بامیه بر روی رئولوژی خمیر و کیفیت نان بررسی شد. رئولوژی خمیر با استفاده از فارینوگراف و اکستنسوگراف برابندر و پخت نان توسط ترکیب روش¬های خمیر-مستقیم و خمیر-اسپانج انجام شد. همبستگی مثبتی بین میزان درصد جایگزینی آردهای گندم-ساقه بامیه و ظرفیت جذب آب وجود داشت. قوام خمیر با میزان درصد جایگزینی آردهای گندم-ساقه بامیه همبستگی مثبتی داشت. افزودن ساقه بامیه باعث تضعیف الاستیسیته ساختار گلوتن می¬شود و باعث ایجاد مغز نانی با الاستیسیته کمتر و ریزساختار فشرده (متراکم) شد. حجم مخصوص نان به طور معنی¬داری با میزان درصد جایگزینی تغییر کرد و همبستگی منفی با آن داشت. کاهش میزان سفتی مغز نان غنی¬شده به طور معنی¬داری با افزایش درصد جایگزینی مشاهده شد. نتایج نشان داد که در تهیه نان، آرد گندم را می¬توان با آرد ساقه بامیه تا میزان حداکثر 12 درصد جایگزین کرد بدون اینکه بر روی کیفیت نان تاثیر منفی بگذارد.

کلیدواژه‌ها: نان غنی‌شده، ساقه بامیه، فعالیت آنتی‌اکسیدانی

Ph.D. Dissertation:

Extraction, Identification and characterization of antioxidant and carbohydrate extracts of stem of okra plant and its use in the formulation of bread

Extraction using solvent (CSE), microwave (MAE) ultrasound (UAE) was used to recover phenolic materials from okra stems (as wastes in the agricultural industry). UAE showed the best performance in antioxidant activity and extraction efficiency. According to the phenolic diagram obtained by HPLC, catechin derivatives were the main phenolic compound as well as hydroxycinnamic acid derivatives and flavonols were other phenolic compounds in okra stem extracts. The emulsion produced with the carbohydrate extract of okra stems was relatively stable after 30 days of storage. Also, in this article, the functional characteristics of bread fortified with okra stems were investigated. The effect of wheat flour replacement with 4, 8, and 12% okra stem flour on dough rheology and bread quality was investigated. Dough rheology was performed using Farinograph and Broadner Extensograph and baking of bread by combining straight-dough and dough-sponge methods. There was a positive correlation between the percentage of replacement of wheat-stem okra flours and water absorption capacity. Dough consistency was positively correlated with the percentage of substitution of wheat-stem flour in okra. The addition of okra stems weakens the elasticity of the gluten structure and creates a bread core with less elasticity and a compact microstructure. The specific volume of bread changed significantly with the percentage of replacement and had a negative correlation with it. A significant decrease in the firmness of fortified bread kernels was observed with increasing the replacement percentage. The results showed that in bread preparation, wheat flour can be replaced with okra stem flour up to a maximum of 12% without negatively affecting the quality of bread.

Keywords: Fortified bread, okra stems, antioxidant activity