دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا حدادنیا، ۱۳۹۷

رابطه ی سرسختی روانشناختی و امیدواری با اضطراب سلامت در معلمان زن شهر سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و امیدواری با اضطراب سلامت در معلمان زن شهرستان سبزوار بود. جامعه تحقیق عبارت است از کلیه معلمان زن شهرستان سبزوار در سال 1397-1396، که تعداد آنها 2050 نفر بود و با توجه به جدول مورگان، تعداد افراد نمونه 200 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. به‌منظور سنجش اضطراب سلامت از پرسشنامه سالکوسکی و همکاران (2002)، برای سنجش سرسختی روانشناختی از پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (1377) و برای سنجش امیدواری از پرسشنامه امید میلر (1988) استفاده شده است. داده‌های حاصل از اجرای پژوهش، با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که اولاً سرسختی روانشناختی و امیدواری می توانند اضطراب سلامت در معلمان زن شهر سبزوار را پیش بینی کنند و ثانیاً سرسختی روانشناختی و امیدواری با اضطراب سلامت در معلمان زن شهر سبزوار رابطه معنی داری دارند

کلیدواژه‌ها: : سرسختی روانشناختی، امیدواری، اضطراب سلامت

M.A. Thesis:

Relationship between Psychological Hardiness and Hope with Health Anxiety in Female Teachers in sabzevar city

The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological hardiness and hope with health anxiety in female teachers in Sabzevar city. The research community consists of all women teachers in Sabzevar city in 1396-1397, whose number was 2050, and according to the Morgan table, the number of sample people was estimated to be 200. Sampling method was also a multi-stage cluster. This research is a fundamental and methodological goal of descriptive correlation. In order to measure health anxiety, Sallowski et al. (2002) used a questionnaire for psychological hardiness in Ahwaz (1998) to measure psychological hardiness and Omid Miller's questionnaire (1988) was used to measure the hope. The data were analyzed using SPSS-23 software using Pearson correlation and multivariate regression. Findings indicate firstly psychological hardiness and hope can predict health anxiety in Sabzevar female women teachers and secondly that there is a significant relationship between the research variables in Sabzevar female women teachers

Keywords: Psychological Hardiness, Hope, Health Anxiety