دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه جغتایی، ۱۳۹۷

پروتکل مسیریابی اگاه از فاصله مبتنی بر الگوریتم ژنیتیک برای شبکه های حسگر بیسیم

بدون شک در دنیای تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز بشر نقش ابزارهای بی سیم انکارناپذیر می باشد. یکی از مهمترین حوزه¬های مطالعاتی در زمینه ابزار بی سیم مربوط به شبکه های حسگر بی سیم می باشد. در شبکه های حسگر بی سیم مهمترین چالشی که با آن روبرو هستیم مرتبط با مصرف انرژی حسگرهای شبکه می باشد. در حقیقت برای ارسال داده های حسگرها به ایستگاه مرکزی باید روش و مسیر مناسبی انتخاب شود تا مصرف انرژی شبکه حسگر بی سیم کمینه و طول عمر شبکه بیشینه شود. یکی از کاربردی ترین روش های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم، خوشه بندی حسگرها می باشد. مساله خوشه بندی حسگرها، مساله NP-Hard بود و تا کنون در تحقیقات پیشین روش های فرامکاشفه ای متعددی برای حل این مساله مورد استفاده قرار گرفته شده است. یکی از مهمترین روش های حل بهینه سازی مسیریابی شبکه حسگر بی سیم استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. در این پایان نامه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بهبودیافته ارائه شده است که مبتنی بر پارامترهای فاصله و انرژی عمل می کند. روش پیشنهادی در این پایان نامه، بهبودیافته روش GADA_LEACH می باشد. به این صورت که در روش پیشنهادی علاوه بر نودهای سرخوشه، گره هایی به عنوان رله انتخاب می شوند تا در صورت کمتر بودن فاصله گره مورد نظر تا گره ایستگاه مرکزی نسبت به فاصله بین گره های سرخوشه و ایستگاه مرکزی، از گره رله استفاده گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی نشان می دهد که روش پیشنهادی قادر است نسبت به روش های متعارف خوشه بندی در این حوزه مطالعاتی با عملکرد بهتری مسیریابی در شبکه حسگر بی سیم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: شبکه حسگر بی سیم، مصرف انرژی، طول عمر شبکه، الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

M.A. Thesis:

Agenetic algorithm based distance- aware routing ptotocol for wireless sensornetwork

Today the role of wireless tools is indisputable in IT fields. One of the most important fields of research on wireless devices is the wireless sensor networks. In wireless sensor networks the most important challenge is the energy consumption of sensors. In fact to send data to the base station must be selected reasonble method to minimize energy consumption of the wireless sensor network and maximize network lifetime. One of the most practical routing methods in sensor networks is clustering. The issue of clustering of sensors was a problem of NP-Hard and so far in the past meta heuristic methods have been used to solve this problem. One of the most important ways to solve wireless network optimization is to use the genetic algorithm. In this thesis a method based on improved genetic algorithm is proposed based on the parameters of distance and energy. The proposed method in this thesis is an improved method of GADA_LEACH. In the proposed method in addition to the nodes of the cluster the nodes are chosen as relays so that if the node is less than the desired node to the central station node than the distance between the nodes of the cluster head and the central station, the relay node is used. The results of the simulation of the proposed method show that the proposed method can perform better than conventional clustering methods in this field of study with better routing performance in a wireless sensor network

Keywords: Wireless Sensor Network, Energy Consumption, Life time, Improved Genetic Algorithm