دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مینا مختاری فر، ۱۳۹۷

طراحی الگوی رشد و توسعه تعاونی های روستایی در شهرستان سبزوار با استفاده از نظریه داده بنیاد

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی رشدو توسعه تعاونی های روستایی شهرستان سبزوار انجام شد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه صاحب نظران وکارشناسان مرتبط باعرصه ی تعاونی های روستایی متشکل از اساتید دانشگاهی، مسئولین مرتبط در فرمانداری و بخشداری های شهرستان،کارشناسان اداره تعاونی روستایی و مدیران وشاغلین در تعاونی های روستایی شهرستان است. در این پژوهش بر اساس نمونه گیری هدفمند، 30 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب کردیم و عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه تعاونی ها ی روستایی را شناسایی کردیم.داده ها از طریق مصاحبه ی انفرادی با اعضای نمونه جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته ها نشان داد الگوی احصاشده از 6 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و 66 مفهوم که شامل شرایط علّی (اهداف واهمیت تعاونی ها)، عوامل زمینه ای (عوامل مدیریتی،پایبندی به اصول و قوانین تعاونی ها، مشارکت و همکاری اعضاو...)، مقوله محوری (رشد و توسعه تعاونی های روستایی)، مداخلات محیطی(رقابت بخش خصوصی ،مشکلات مالی اقتصادی اعضا،حمایت دولت و...)، راهبردها (آموزش اعضا و توانمند سازی کارکنان،استفاده از تجهیزات پیشرفته و علم روز،ایجاد اعتماد به تعاونی ها و مدیران و... )، پیامدها ( رشد توسعه تعاونی های روستایی سبزوار) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها: رشد- توسعه-تعاونی های روستایی-نظریه داده بنیاد-کدگذاری-مقوله

M.A. Thesis:

Designing the Growth and Development Pattern of Rural Cooperatives in Sabzevar County by the Grounded Theory Method

The present study was aimed at designing a growth pattern and developing rural cooperatives in Sabzevar city. The overall approach is qualitative research, which was used to analyze the qualitative data from the grounded theory.The statistical society of this research is all the pundits and experts related to the field of rural cooperatives consisting of university professors, relevant authorities in the provincial governorate and counties, experts of the Rural Cooperative Office, and managers and employees in rural rural cooperatives of the city.In this research, based on purposeful sampling, we selected 30 individuals as sample size and identified the factors influencing the growth and development of rural cooperatives. Data were collected through individual interviews with sample members. For data analysis, open coding, axial and selective coding was used. The results showed that the pattern of the 6 categories, 24 concepts and 66 codes, including causal conditions (goals and importance of cooperatives), background factors (management factors, adherence to the principles and rules of cooperatives, participation and cooperation of the members, etc. ), The axiological category (development and development of rural cooperatives), environmental interventions (private sector competition, financial problems of members, government support, etc.), strategies (train members and empowerment of employees, use of advanced equipment and science of the day, Creating trust in cooperatives and managers, etc.), the outcomes (development of the development of Sabzevar rural cooperatives)

Keywords: Growth-Development-Rural Cooperatives-grounded theory-Coding-Categories