دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: تکتم عباسیان شوراب، ۱۳۹۷

رابطه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای اختلالات یادگیری در پایه ششم ناحیه ۶ مشهد

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادارک شده با اهمال¬ کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای اختلالات یادگیری در پایه ششم مقطع ابتدایی ناحیه 6 مشهد انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری پایه ششم مقطع ابتدایی ناحیه 6 شهر مشهد در سال 97-1396 تشکیل دادند که تعداد آنها 280 نفر بوده، از بین آنها 162 نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس لیست اسامی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (1980)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمن و همکاران (1988) و مقیاس سنجش اهمال¬کاری سولومون و راث بلوم (1984) جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 23 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و‌ رگرسیون چندمتغیره همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده می توانند اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند. هم چنین احساس تنهایی با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت دارد و حمایت اجتماعی ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی دارد، همچنین از بین مولفه های حمایت اجتماعی، مولفه حمایت دوستان با اهمال کاری رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها: احساس تنهایی، حمایت اجتماعی ادارک شده، اهمال کاری تحصیلی، اختلالات یادگیری.

M.A. Thesis:

The Relationship between support social perceived and Feeling of loneliness with Teenagers Academic Procrastination of Girls Students with Learning Disorders in Mashhad Sixth Grade Elementary

The purpose of this study was to investigate the relationship between loneliness and perceived social support with academic lactation in female students with learning disabilities in the 6th grade of the 6th grade in Mashhad 6th District. This research is descriptive-correlational. The statistical population of this study was all students with learning disabilities in the sixth grade of elementary school in Mashhad. Their number was 280, of which 162 were referred to the center of learning disabilities in the academic year of 2007-2012. And examined. The subjects were selected by simple random sampling and based on the list of names and using the Morgan table. The research data were collected through Russell and Pilawa and Curtino's loneliness questionnaire (1980), perceived social support (Ziman et al., 1988), and Solomon and Roth Blum (1984). The research findings were analyzed using SPSS-23 software, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis simultaneously. The results showed that sense of loneliness and perceived social support can predict academic procrastination. Also, Loneliness has a positive relationship with academic procrastination Perceived social support has a negative relationship with academic procrastination.

Keywords: loneliness, perceived social support, academic neglect, learning disorders.