دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید شوشتری، ۱۳۹۷

طرق فوق العاده اعتراض به آراء در لایحه ی آیین دادرسی مدنی

پس از گذشت سالیان زیاد از پیدایش آفرینش همیشه حقوق حقه مظلوم و کسانی که در حقشان اجحاف گشته است مورد توجه خداوند ، معصومین ، اندیشمندان و متفکرین بوده است و اساس حکومت الهی نیز بر این پایه در کشورها نهادینه شده است . فلذا قوانین مختلفه برای اجرای این مهم تصویب و به اجرا گذاشته شده اند یکی از این قوانین مهم آیین دادرسی مدنی می باشد. این قانون در تاریخ 1379 به تصویب رسیده است که نیازمند تحولاتی رو به جلو داشته تا بتوان با روند و رویش زندگی جدید سازگار و همسو باشد به همین دلیل بعد از 13 سال لایحه ی اصلاحی برخی از مواد این قانون ارائه شده است که در سال 1392 بنام لایحه قانون آیین دادرسی مدنی از طرف دولت شخیصه به مجلس تقدیم میگردد تا مورد بررسی و مداقه در آن مورد تصویب قرار دهد و بتوان قدمی در پیشرفت روزافزون نماید. در این پایان نامه به اعتراض شخص ثالثی که حقش از سوی رای صادره یا حکم به اجرا گذاشته شده یا به هر طریق دیگر مورد اجحاف است و یا از طریق اعاده دادرسی با شرایط خاصه در ماده 426 که فردی که با ناحق (تبانی طرف مقابل) توانسته رای به نفع خویش بگیرد ، میتواند با اعاده دادرسی نماید تا مرهمی باشد یا بصورتی فرجام خواهی که بدلیل عدولی نبودن و در دادگاه عالی تری رسیدگی میشود تصحیحی نیز نمی باشد زیرا دیوان عالی کشور رسیدگی را تجدید نمی کند و وارد ماهیت نمی شود و حکم مجددی نمی دهد که در لایحه به برخی مواد اضافه گردید و برخی اصطلاحات مجمل مانند خلاف بین شرع و برای کاهش اطاله دادرسی برخی مواعد را کاهش داده است

کلیدواژه‌ها: لایحه آیین دادرسی ،آیین دارسی مدنی ،اعاده دادرسی ،اعتراض شخص ثالث فرجام خواهی

M.A. Thesis:

The extraordinary way of protesting the votes in the Civil Procedure Bill

After many years of creation, the rights of the oppressed and those who have been abused have always been considered by the Lord, the infallibles, the thinkers and the intellectuals , and the basis of the divine rule has also been institutionalized on this basis. Therefore, different laws have been ratified and enforced to implement this important law. One of these important rules is the civil procedure. This law has been adopted in 2000, which requires an upward transformation in order to be consistent with the process of development of the new life. For this reason, after 13 years of amending the bill, some of the provisions of this law are presented, which in 2013 In the name of the Bill on Civil Procedure, a bill is presented to the parliament by the government, to be reviewed and scrutinized in it, and can be a step in the advancement of progress. This thesis addresses the protest of a third party whose rights have been enforced by a ruling or ruling, or otherwise inapplicable, or through the restoration of proceedings with special circumstances in Article 426 that a person who is unjustly (collusion of the opposing party) He can take a vote in his favor, he can restart the trial until it is dead or an appeal that is not considered to be due to a lack of justice and a higher court is not correct, because the Supreme Court does not renew the hearing and does not enter the court and the ruling It does not reiterate that the bill added to some materials and some general terms like anti-Shariah and to reduce the amount of information Sometimes the hearing has been reduced.

Keywords: courtProceedings, Civil Procedure Law, Restoration of Proceedings, Third Party Protest, Appeal