دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید شوشتری، ۱۳۹۷

طرق فوق العاده اعتراض به آراء در لایحه ی آیین دادرسی مدنی

پس از گذشت سالیان زیاد از پیدایش آفرینش همیشه حقوق حقه مظلوم و کسانی که در حقشان اجحاف گشته است مورد توجه خداوند ، معصومین ، اندیشمندان و متفکرین بوده است و اساس حکومت الهی نیز بر این پایه در کشورها نهادینه شده است . فلذا قوانین مختلفه برای اجرای این مهم تصویب و به اجرا گذاشته شده اند یکی از این قوانین مهم آیین دادرسی مدنی می باشد. این قانون در تاریخ 1379 به تصویب رسیده است که نیازمند تحولاتی رو به جلو داشته تا بتوان با روند و رویش زندگی جدید سازگار و همسو باشد به همین دلیل در سال 1392 لایحه قانون آیین دادرسی مدنی از طرف دولت شخیصه به مجلس تقدیم میگردد تا مورد بررسی و مداقه در آن مورد تصویب قرار دهد و بتوان قدمی در پیشرفت روزافزون نماید. در این پایان نامه به اعتراض شخص ثالثی که حقش از سوی رای صادره یا حکم به اجرا گذاشته شده یا به هر طریق دیگر مورد اجحاف است و یا از طریق اعاده دادرسی با شرایط خاصه در ماده 426 که فردی که با ناحق (تبانی طرف مقابل) توانسته رای به نفع خویش بگیرد ، میتواند با اعاده دادرسی نماید تا مرحمی باشد.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث ، لایحه ایین دادرسی مدنی

M.A. Thesis:

The extraordinary way of protesting the votes in the Civil Procedure Bill

After many years of creation, the rights of the oppressed and those who have been abused have always been considered by the Lord, the infallibles, the thinkers and the intellectuals, and the basis of the divine rule has also been institutionalized on this basis. Therefore, different laws have been ratified and enforced to implement this important law. One of these important rules is the civil procedure. This law has been adopted in 2000, which requires further developments in order to be consistent with the process and development of new life. For this reason, in 2013, a bill of civil procedure by the government will be presented to the Majlis to the parliament to be investigated. And approve scrutiny in that case, and can be a step in the advancement of progress. This thesis addresses the protest of a third party whose rights have been enforced by a ruling or ruling, or otherwise inapplicable, or through the restoration of proceedings with special circumstances in Article 426 that a person who is unjustly (collusion of the opposing party) He is able to vote in his own favor, he can rehearse it to death.

Keywords: Third-party protest - reinstatement- proceedings in the Civil Procedure Bill