دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی جراحی، ۱۳۹۷

مکانیزم های فقهی و حقوقی کنترل جرایم ورزشی از دیدگاه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام، محسوب می شود. جرایم ورزش مانند جرایم غیر ورزشی هم در فقه و حقوق مورد توجه می باشد و با توجه به مکانیزم های فقهی و حقوقی می توان این جرایم را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: جرایم ورزشی ، مکانیزم های فقهی ، مکانیزم های حقوقی ، سیاست جنایی

M.A. Thesis:

The legal and legal mechanisms for controlling sports crimes from the perspective of the Islamic Republic of Iran's criminal policy

Given the necessity of dealing with crime, crime prevention programs should be tailored to specific national and local contexts, and our country, given that it is an Islamic state with religious beliefs, approaches to crime prevention with religious thoughts And religion will be formed, and given that Islam is comprehensive and complete, then the penal rules of Islam have the necessary flexibility and can be made to prevent the occurrence of crimes in accordance with the solutions envisaged by the Islamic law itself, Attention to religious teachings on crime prevention is of paramount importance to our judicial system based on Islamic rulers is important. Undoubtedly, preventive measures have been taken against crime and delinquency and misleadingly from the Islamic legal principles and criminal policies of Islam. Exercise crimes such as non-sports offenses are also considered in jurisprudence and law, and these crimes can be controlled according to legal and legal mechanisms

Keywords: Key words: Sport crimes, Legal mechanisms, Legal mechanisms, Criminal policy