دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده الهام احمدی، ۱۳۹۷

رابطه ی الگوی فرزند پروری و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

این تحقیق به منظور بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری و سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق اولیا و دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار بودند که 374 نفر به صورت تصادفی اتخاب شدند و اولیا به پرسشنامه 30 سئوالی الگوهای فرزندپروری بامریند و دانش آموزان به پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند. موفقیت تحصیلی در این پژوهش، میانگین معدل نیمسال قبلی فرزندان بود. به طور کلی نتایج نشان داد که بین الگوی فرزندپروری و سطح سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. بین الگوی فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین الگوی فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه منفی و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: : الگوی فرزندپروری، دانش آموز، سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی و شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

Relationship between Parenting Pattern and Mental Health with Educational Progress of Elementary School Girl Students in Sabzevar

The relationship between child upbringing patternand mental health by improving the educational progressof elementary school students in Sabzvar Abstract This research was carried out to evaluate the relationship between the pattern of child upbringing and mental health with the improvement of educational progress of elementary school students in Sabzvar city. The statistical population of the study was also parents and elementary school students in Sabzvar city. 374 people were selected for randomized research and parents answered a questionnaire containing 30 questions about child upbringingpatterns. Students also responded to a public health questionnaire.In this study the educational success rate was the average of the students' semester results. Overall these results showed that there is a significant relationship between the pattern of child upbringing and the level of mental health with the educational progress of primary school students in Sabzvar. There is also a positive correlation between the pattern of parenting with the progress of student learning. There is a negative correlation between the pattern of parenting arbitrarily with students' educational progress.

Keywords: child upbringing pattern, student, mental health, educational progress and Sabzvar city