دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات حسینی ارشد، ۱۳۹۶

ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی درسی رشته‌ مربی کودک از دیدگاه دانشجویان آموزشکده‌ فنی دختران سبزوار

این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه‌ی درسی رشته‌ی مربی کودک از دیدگاه دانشجویان صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان دختر آموزشکده‌ی فنی دختران شهر سبزوار در سال 1396 که برابر با 68 بوده و تمامی آن به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اصلی جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده سؤالات کیفیت درونی بر مبنای مؤلفه¬های ارزشیابی کیفیت برنامه‌ی درسی دانشگاهی فتحی، اجارگاه و شفیعی که مشتمل بر عناصر 9 گانه‌ی الگوی فرانسس کلاین( که شامل اهداف، محتوا، فعالیت¬های یادگیری، راهبردهای یادگیری، مواد و منابع، گروه بندی، زمان، مکان و ارزشیابی) و جهت ارزیابی متغیر کیفیت بیرونی از پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی کیفیت بیرونی براساس الگوی کرک پاتریک(برحسب دانش، مهارت و نگرش) طراحی شده استفاده شد؛ روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باری کیفیت درونی 85 درصدو برای کیفیت بیرونی 83 درصد به-دست آمد که مورد تایید است. برای تجزیه¬وتحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه¬ای و خی دو استفاده شده است. همچنین جهت اجرای آزمون¬های مطرح شده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که کیفیت درونی و بیرونی برنامه‌ی درسی رشته‌ی مربی کودک از دیدگاه دانشجویان در سطح مطلوبی قرار دارد و می¬توان نتیجه گرفت برنامه‌ی درسی رشته‌ی مربی کودک بایستی در همین سطح باقی بماندیا تلاش شود به سطح بالاتری ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی، کیفیت درونی، کیفیت بیرونی، برنامه‌ی درسی، رشته‌ی مربی کودک

M.A. Thesis:

Assessing the Internal and External Quality of a Teacher Training Curriculum from the Viewpoint of Students at the Technical College of Sabzevar Girls

The purpose of this study was to evaluate the internal and external quality of the curriculum of a child trainer from the student's point of view. The research method used in terms of the purpose of the research is applied and descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of female students of technical school of Sabzevar girls in 1396 which is equal to 68 and all of them have been selected as the sample. The main tool of data collection is a researcher made questionnaire. Internal quality questions based on the quality evaluation components of Fathi University, Curriculum and Shafee University curriculum including 9 elements of the Klein model (including goals, content, learning activities, learning strategies, materials and Resources, grouping, time, place and evaluation). To assess the external quality variable, a researcher-made external quality questionnaire was designed based on Krk Patrick's pattern (in terms of knowledge, skill and attitude), the validity of the questionnaire formally and its reliability using Cronbach's alpha coefficient has an internal quality of 85% And for external quality it was 83% that was approved. T-test and single-sample T-test were used to analyze the data. Also, SPSS software was used to perform the tests. The findings of the research indicate that the internal and external quality of the curriculum of the instructor from the viewpoint of the students is in a desirable position and it can be concluded that the curriculum of the child coach should be maintained at this level or promoted to a higher level.

Keywords: evaluation, internal quality, external quality, curriculum, child coach