دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین طراقی فرد، ۱۳۹۹

مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور مدنی در حقوق ایران و فرانسه

. یکی از مباحث مهم در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه چگونگی طُرق شکایت از آراء محاکم می باشد. در دکترین و مباحث کلاسیک راجع به شکایت از آراء ، طرق شکایت از رای به طرق عادی و فوق العاده تقسیم شده است. طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. در این نوشتار به بررسی یکی از طُرق فوق العاده شکایت از آراء مراجع قضایی ، یعنی اعاده دادرسی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته می شود. مطالعه تطبیقی اعاده دادرسی مدنی بعنوان تأسیس حقوقی مشترک در قوانین آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه ، سبب تبیین نکات اشتراک و افتراق این نهاد در هر دو کشور می شود و بدین ترتیب حقوقدانان ایرانی در شناخت و ارائه راهکارهای حقوقی در مسائل قضایی راجع به کشور فرانسه احاطه نسبی پیدا می نمایند. از میان موضوعات مختلف راجع به اعاده دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه سوالات زیر مطرح است: 1) آیا جهات اعاده دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران و فرانسه یکسان است یا خیر؟ 2) آیا شرایط شکلی اعاده دادرسی مدنی در فرانسه مشابه این نوع شرایط در حقوق ایران است؟ نتابج تحقیق در خصوص جهات ، می توان به جهات مشترک و نیز جهات متمایز (اختصاصی) در هر دو نظام حقوقی دست یافت. 2) شرایط شکلی در هر دو نظام حقوقی راجع به اعاده دادرسی یکسان است. نوع تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی تحلیلی و عین حال کاربردی است و نتیجه آن برای وکلاء و جامعه حقوقی که بطور عملی مواجه با پرونده های مطروحه در سطح روابط قضایی دو کشور ایران و فرانسه می باشند قابلیت بهره برداری دارد. جهت تکمیل این تحقیق سعی گردیده است در گردآوری اطلاعات با رجوع به طریق کتابخانه ای کلیه مطالب مکتوب را بررسی کرده و در سطح اطلاعات مجازی نیز سعی در بهره گیری ازمطالب منتشر ، در این خصوص بوده است. جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند

کلیدواژه‌ها: کلید واژگان : اعاده دادرسی ، حقوق ایران ،حقوق فرانسه

M.A. Thesis:

porcedures for reviewing the reinstatement of civil matters in iraqnian and french law

. One of the most important issues in the Iranian and French civil procedure laws is how to appeal court rulings. In the classical doctrine and debate on grievance, the methods of grievance are divided into ordinary and extraordinary. Extraordinary methods include appeals, third party appeals and retrials. This article examines one of the most extraordinary ways to appeal against the rulings of the judiciary, namely the resumption of proceedings in the two legal systems of Iran and France. A comparative study of the resumption of civil proceedings as a joint legal establishment in the laws of civil procedure of Iran and France, explains the points of commonality and differentiation of this institution in both countries, Recognition and presentation of legal solutions in judicial matters concerning the country of France are relatively surrounded. Among the various issues regarding the resumption of civil proceedings in the Iranian and French legal systems, the following questions are: 1) Are the aspects of the resumption of civil proceedings in the Iranian and French legal systems the same or not? 2) Are the formal conditions for the resumption of civil proceedings in France similar to those in Iranian law? As a result of research on aspects, commonalities as well as distinct (specific) aspects can be achieved in both legal systems. 2) The formal conditions are the same in both legal systems regarding the retrial. The present type of research is a descriptive-analytical yet practical research and its result for lawyers and the legal community that in practice and thus Iranian jurists in Is common between Iranian and French law; But only in Iranian law, according to paragraphs 1 to 4 of Article 426 of the Code of Civil Procedure. And Article 237 of that law, the issuance of a verdict other than the subject of the lawsuit or more, contradiction in the provisions of the verdict, conflicting verdicts and proving the authenticity of the document are known as the aspects of retrial. In contrast, false testimony and oaths are declared only in French law for retrial

Keywords: Keywords: retrial, Iranian law, French law