دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه معصومی، ۱۳۹۷

رابطه شرایط ارزشمندی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان و مدیران مدارس شهرستان خوشاب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شرایط ارزشمندی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان و مدیران مدارس شهرستان خوشاب انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 246 نفر از معلمان و مدیران شهرستان خوشاب بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬های فرسودگی شغلی مسلش (1981)، مقیاس رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) و پرسشنامه شرایط ارزشمندی طباطبایی (1373) جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌¬های تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری بین شرایط ارزشمندی با فرسودگی شغلی (418/0=r و 01/0P<) و رابطه منفی معناداری بین شرایط ارزشمندی با رضایت شغلی (935/0-=r و 01/0P<) وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج مشاهده شد که شرایط ارزشمندی، رضایت شغلی را در جهت منفی (93/0=?، 01/0P<) و فرسودگی شغلی را در جهت مثبت پیش بینی می کنند (415/0=?، 01/0P<). در مجموع بنابه یافته های حاصله می توان اذعان داشت که شرایط ارزشمندی آثار بالقوه و جدی بر رضایت شغلی کارکنان و بالطبع عملکرد سازمان دارد و می تواند عامل کننده مهمی برای اثربخشی سازمان به حساب آید؛ اما در مجموع محدوده شرایط ارزشمندی، فراتر از رضایت شغلی است و چنانکه مشاهده شد، فرسودگی شغلی نیز آنرا تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین شرایط ارزشمندی در حوزه ای وسیع، متغیرهای متعددی را تحت تأثیر قرار می دهد که لازم است مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها: شرایط ارزشمندی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی.

M.A. Thesis:

the relationship between condition of worth with job satisfaction and occupational burnout of teachers and school managers in khoshab city

The purpose of the present research was to study the relationship between valuable conditions of job satisfaction and job burnout of teachers and school managers of Khoshab. It was a descriptive-correlation research and included 246 teachers and school managers of Khoshab who were selecting by multi-stage cluster sampling. Data were obtained by job burnout questionnaire of Moslesh (1981), job satisfaction scale of Berry field and Rooth (1951) and valuable conditions questionnaire of Tabatabaee (1994). Findings were analyzed by SPSS software and multi-uni variate regression analysis test. The results show that there is positive significant relationship between valuable conditions and job burnout (p<0.01, r=0.418) and also there is negative significant relationship between valuable conditions and job satisfaction (p<0.01, r=-0.935). also according to the results it is observed that valuable conditions predict job satisfaction in negative direction (p<0.01, ?=0.93) and it predicts job burnout in positive direction (p<0.01, ?=0.415). totally, according to the findings of the research it can be said that valuable conditions have potential and serious effects on job satisfaction of staffs and organization's performance and can be considered as an operating agent for the effectiveness of organization; however, generally the range of valuable conditions is beyond job satisfaction and as it is observed, it would be influenced by job burnout. So, valuable conditions influence several variables in a vast area and it is necessary to be considered by authorities. K

Keywords: ey-w valuable conditions, job satisfaction, job burnout.