دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه جویمندی، ۱۳۹۷

کتاب شناسی توصیفی شاعران و نویسندگان شهر مشهد از مشروطه تا امروز

تأثیراتى که عصر اطّلاعات و شتاب فزاینده تکنولوژى‌هاى اطلاعاتى بر جامعه کنونی دارد از ابعاد گوناگون قابل طرح و بررسى است. از جمله، عوارض رشد سریع انتشارات و منابع اطّلاعاتی است که تأثیر آن به طور مستقیم در امر پژوهش و پیشرفت فرهنگی یک جامعه نمود پیدا می‌کند. با توجه به حجم انبوه اطلاعات در زمینه‌های مختلف علوم و فنون و نیز شکل متعدّد اطلاعات منتشر شده، مانند کتاب، مقاله، مواد دیداری شنیداری(نوار، فیلم، میکروفیلم و ...)، بانک‌های اطّلاعاتی و دیگر منابع الکترونیکی (مانند چند رسانه‌ای‌ها، وبلاگ‌ها و...)،محققان و کتاب‌خانه‌ها ناچار از گزینش، به جهت استفاده‌ی بهینه از زمان می‌باشند. منابع مرجع، به خصوص کتاب‌شناسی‌ها یکی از ابزارهای مهم و اساسی در پژوهش وگزینش مواد برای کتابخانه‌ها هستند که پژوهندگان و کتاب‌خانه‌ها را در سرعت و دقت بخشیدن به گزینش یاری می‌نمایند. کتاب‌شناسی‌ها در انواع متفاوت تهیّه و تدوین می‌شوند. یکی از انواع کتاب‌شناسی‌ها، کتاب‌شناسی توصیفی است که هدف از تدوین این منابع آشنا نمودن جامعه‌ی استفاده کننده با کتاب‌شناسی‌های منتشر شده می‌باشد. در پژوهش حاضر برآن بوده‌ام تا کتاب‌شناسی توصیفی شاعران و نویسندگان مشهدی از مشروطه تا امروز را مورد واکاوای علمی قرار دهیم. این پژوهش در سه فصل نگارش و تدوین یافته است. در فصل نخست با عنوان کلّیّات پژوهش، مقدّمه، بیان مسأله، پیشینه‌، اهداف، پرسش‌ها و ساختار پایان‌نامه را ذکر نموده‌ایم. در فصل دوم با عنوان بنیادهای نظری پژوهش در دو بخش به بررسی مفهوم کتاب‌شناسی، تاریخچه، تطوّر معنایی، شیوه‌ی تنظیم، انواع کتاب‌شناسی و ... پرداخته‌ایم و در فصل سوم به کتاب‌شناسی توصیفی شاعران و نویسندگان مشهدی از مشروطه تا امروز پرداخته‌ایم. شاعران و نویسندگان مشهدی در این بازه‌ی زمانی در مجموع 45 نفر و آثارشان مشتمل بر 330 اثر بوده که از حیث کتاب‌شناسی توصیفی مورد واکاوی قررا گرفتند.

کلیدواژه‌ها: کتاب‌شناسی توصیفی، شاعران و نویسندگان، مشهد، عصر مشروطه، دوره‌ی معاصر

M.A. Thesis:

Descriptive bibliography of poets and writers of Mashhad from Constitutionalism to today

The effects of the information age and the increasing acceleration of information technology on the current society can be outlined in a variety of dimensions. Including the effects of the rapid growth of publications and information resources that their impact directly on the research and cultural development of a community. Given the massive amount of information in various fields of science and technology, as well as the various forms of information published, such as books, articles, auditory materials (tape, film, microfilm ...), databases and other electronic resources (such as several Media, weblogs, etc.), researchers and libraries have to choose, for the optimal use of time. Reference resources, especially bibliographies, are one of the most important tools for research and material selection for libraries that help researchers and libraries to quickly and accurately select. Bibliographies are produced and compiled in a variety of ways. One of the types Bibliography is a descriptive bibliography. In the present study, I have been asked to give a scientific bibliography of Mashhadi poets and writers from Constitutionalism to today. This research has been written in three chapters. In the first chapter, we will mention the general research, introduction, problem statement, background, goals, questions and thesis structure. In the second chapter, the theoretical foundations of research in two sections, we examined the concept of bibliography, history, semantic evolution, the way of regulation, types of bibliography, etc. In the third chapter, we describe the descriptive bibliography of poets and writers of Mashhadi from Constitutionalism to the present day.

Keywords: descriptive bibliography, poets and writers, Mashhad, constitutional era, contemporary period