دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: وجیهه تازه دل، ۱۳۹۳

بررسی تاثیر اسانس نعناع کوهی بر روی رشد باکتری اشر شیا کلی و استافیلوکوک اورئوس

گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان از زمان های قدیم به عنوان دارو در طب سنتی وهمچنین به عنوان ادویه و نگهدارنده در صنعت غذا جایگاه خاصی داشته اند،اگرچه در حال حاضر استفاده از داروهای رایج شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در درمان بیماریها رایج است اما استفاده از آنها با مشکلات زیادی همراه است به همین دلیل استفاده از ترکیبات دارویی مشتق شده از گیاهان اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است .هدف از این مطالعه ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره آبی نعنا کوهی بر رشد باکتری های Escherichia coli ،Staphylococcus aureus است که دو عامل ایجاد کننده بسیاری از آلودگی های باکتریایی در علم پزشکی و صنعت غذایی هستند.در این مطالعه اسانس گیاه به روش تقطیر با بخار آب و عصاره آبی به روش ماسراسیونMaceration استخراج گردید. بررسی حساسیت باکتری ها به اسانس و عصاره به روش تست آنتی بیوگرام طبق استاندارد دیسک دیفیوژن Disk diffusionدر سه غلظت صفر ،50و 100 مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این پژوهش نشان دهنده تاثیر بسیار مناسب اسانس نعنا بر جلوگیری از رشد دو باکتری از طریق مقایسه با جدول استاندارد تست حساسیت به آنتی بیوتیکهای رایج می باشد و همچنین بیانگر تاثیرگذاری بیشتر اسانس در بازدارندگی از رشد نسبت به عصاره آبی آن است به گونه ای که اختلاف معنی داری در سطح(p<0/05) بین اسانس و عصاره در جلوگیری از رشد باکتری ها وجود دارد ، با توجه به بررسی قطر هاله عدم رشد مشخص گردید باکتری Escherichia.coli حساسیت بیشتری نسبت به عصاره و اسانس در مقایسه با Staphylococcus aureus از خود نشان داد، ضمن اینکه افزایش غلظت اسانس و عصاره سبب افزایش اثر بازدارندگی بر رشد باکتری ها می شود به گونه ای که اختلاف معنی داری در سطح(p<0/05) بین غلضت 50و 100 مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها: نعناکوهی ، استافیلوکوک اورئوس، اشرشیا کلی ،اسانس ،عصاره آبی

M.A. Thesis:

Effect of Mentha piperita essence on the growth of Staphylococcus aureus and E.coli bacteria

Plants belonging to the family Lamiaceae traditional medicine since ancient times as spices and preservatives in the food industry have a special place Though already widespread use of chemical drugs and antibiotics to treat common ailments However, their use is associated with many problems This use of medicinal compounds derived from plants has gained considerable importance. The purpose of this study was to evaluate the antimicrobial activity of essential oils and aqueous extracts of wild mint growing bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, two of which cause many bacterial infections in medicine and food industry. According to the survey zone of growth inhibition was determined Escherichia.coli bacteria more sensitive to the extracts and essential oil compared with Staphylococcus aureus showed. While increasing concentration and increasing the extract inhibited the growth of bacteria is such that significant differences (p <0/05) was observed between concentrations of 50 and 100

Keywords: Escherichia.coli bacteria Staphylococcus aureus,extrac,tessential oil, mental peiperia،