دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدامیرحسین وفایی، ۱۳۹۸

چالش های مصادیق حقوقی دخالت در امور پزشکی

دخالت در امور پزشکی و دارویی از روز اول زندگی با درد و رنج همراه بوده و از طرفی در روزگاران قدیم مقررات خاص در مورد امور پزشکی و دارویی تنظیم نگردیده بود، در این زمان است که قوانین جزایی پا به عرصه وجود گذاشته و با تعیین جرایم و مجازات ها سعی در اعاده ی نظم مختل شده و حمایت از حقوق افراد جامعه نمایند. یکی از چالش های فراروی دانش پزشکی تعیین مصادیق واضح و معین جهت اعمال قانون برای متخلفین است . با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات این دو حوزه درمی یابیم که سیاست جنایی و ضمانت اجرای همه جانبه قوی و دیگری بسیار ضعیف و یکسویه است. این وظیفه قوه قضائیه و تولیت نظام سلامت است که با همکاری و مشارکت سازمان نظام پزشکی لایحه جامعی در این زمینه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند هرچند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می توانند رأساً طرحی تهیه و تصویب نمایند و به این وضعیت ناهنجار خاتمه دهند. در حال حاضر مجموعه حوزه های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی که در کنار قوه قضاییه و نیروی انتظامی متولی برخورد قانونی و تصویب و اجرای مصوبه های قانونی در ارتباط با معضلات قانونی و اقدامت مداخله گرانه عده ای افراد سودجو و ناآگاه در این حوزه را دارند با خلا قانونی فراوان در این مقوله مواجه هستند. بر این اساس پیشنهاد گردید تا با اجرای مواد قانونی ? و 616 و 22 در برخورد با تخلفات مداخله ای افراد شاغل در تیم پزشکی دارای پروانه و افراد بدون پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی که به فنون مزبور اشتغال ورزد مصداق مداخله در امور پزشکی محسوب و برخورد گردیده و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرح وظایف کارکنان بهداشتی و درمانی را شفاف تر نموده و اجازه تفسیر در آن را مختومه نماید.

کلیدواژه‌ها: مداخله، غیر مجاز ، امور پزشکی، چالش

M.A. Thesis:

challenges to the implications of the rights to unlicensed medical treatment

Interventions in medicine and medicine from the first day of life have been associated with suffering and, on the other hand, in the old days, there were no specific regulations on medical and pharmaceutical matters; at this time, criminal laws were in place and determined by the definition of crimes And punishments are trying to restore the disordered order and protect the rights of the community. One of the challenges facing medical science is to provide clear and concrete examples of law enforcement for offenders. With a quick look at the rules and regulations of these two areas, we find that the criminal policy and the guarantee of full implementation are strong and the other is very weak and one-sided. It is the duty of the judiciary and health ministry to provide a bill to the Islamic Consultative Assembly with the cooperation and participation of the Medical Council of the Islamic Republic of Iran in this regard, although the members of the Islamic Consultative Assembly can also draft and approve a plan that is in a maladaptive situation. Terminate At present, a set of medical science universities affiliated with the judiciary and law enforcement agencies are in the process of legalizing and approving and enforcing legal acts in relation to legal problems and intervening actions by some unskilled and unethical people. There are many legal issues in this category. Based on this, it was suggested that by enforcing the provisions of Laws 3, 616 and 22 in dealing with the violations of the rights of people working in the medical team licensed and non-authorized persons of medicine, pharmacy, dentist who engages in the above-mentioned techniques, the medical interventions should be considered. And the Ministry of Health and Medical Education clarifies the duties of the health and medical staff and closes the permission to interpret it.

Keywords: Interventions, Unauthorized, Medical Affairs, Challenges