دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه رامشینی، ۱۳۹۶

ربط حادث به قدیم از دیدگاه حاجی سبزواری و ابن سینا

قواعد و اصولی که در فلسفه به اثبات می‌رسند، مبنای بسیاری از براهین و مسائل فلسفی قرار می‌گیرند و به کمک آن زیر ساخت‌ها، از زاویه دیگر مشکل آفرینند، تا جایی که دانشمندان در حل آن مشکل، اوقات زیادی صرف می‌کنند و در نهایت یا به حل مشکل فائق می‌آیند و یا دچار تشتت آراء می‌گردندمسائلی را اثبات و مغالطاتی را نمایان می‌سازند. اما همین قواعد که در پیشبرد و توسعه مسائل فلسفی کمک شایانی می‌کنند، از زاویه دیگر مشکل آفرینند، تا جایی که دانشمندان در حل آن مشکل، اوقات زیادی صرف می‌کنند و در نهایت یا به حل مشکل فائق می‌آیند و یا دچار تشتت آراء می‌گردند و گاه مشکل همچنان باقی می‌ماند. فیلسوفان ما از یک طرف با اصول مسلم و پذیرش آن‌ها مواجهند و از طرفی دیگر باید مراتب لوازم و توابع آن اصول باشند. مسئله رابط حادث به قدیم نیز از جمله مسائلی است که از چنین اصول مسلمی ناشی شده است. در این خصوص ابتدا به چند اصل مسلم فلسفی اشاره می‌کنیم و سپس به مشکل ربط حادث به قدیم و همین طور مسئله ربط متغیر به ثابت که زاییده آن‌هاست از دیدگاه دانشمند یعنی حاج ملاهادی سبزواری و شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها: حدوث ذاتی، قدم ذاتی، حدوث زمانی، قدم زمانی، امکان، ماهیت.

M.A. Thesis:

RELATION BETWEEN THE INCIDENT TO THE OLD FROM THE HAJI SABZEVARI AND EBN-E-SINA'S POINT OF VIWE

he rules and principles that are proven in philosophy are the basis of many philosophical issues and philosophies, and with the help of which infrastructures reveal some problems and demonstrate mistrust. Intrinsic Intuition, Intrinsic Steps, Timeline, Temporal Path, Possibility, Nature. But the same rules that contribute to the advancement and development of philosophical problems make it difficult from one angle to another, so that scientists spend a lot of time solving the problem and ultimately either overcome the problem or they are divided, and occasionally The problem remains. Our philosophers, on the one hand, are confronted with certain principles and acceptance of them, and on the other hand, they must be the instruments and functions of those principles. The issue of the old-fashioned incident is one of the issues that has arisen from such implicit principles. In this regard, we first mention some philosophical principles, and then we deal with the problem of the relation between the old and the same as the constant relevance of their origins, from the perspective of the scientist Hajmolahadi Sabzevari and Sheikhallr. Abu Ali Sina.

Keywords: Intrinsic Intuition, Intrinsic Steps, Timeline, Temporal Path, Possibility, Nature.