دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهین رجب زاده مقدم، ۱۳۹۷

بررسی حقوقی کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه امامیه و عامه و حقوق مدنی

یکی از مهم¬ترین دستاوردهای علمی عصر حاضر، پدیده جنین آزمایشگاهی است؛ یعنی موجودی ‏که قسمتی از مراحل تکوین خود را در خارج از مسیر طبیعی می¬پیماید و به دلیل نوظهور بودن این ‏پدیده و با توجه به اینکه موضوع کودک آزمایشگاهی در زمره پیشرفت¬های قرن حاضر بوده سابقه¬ی ‏فقهی و به تبع آن سابقه¬ی قانونگذاری نسبت به آثار حقوقی مترتب بر آن در قوانین موضوعه¬ی ایران، ‏علی¬الخصوص قانون مدنی وجود ندارد. باید گفت با نگرش کلی به فتاوای صادره، آیات، روایات ‏مربوطه و جمع¬بندی آراء، تلقیح مصنوعی فی حد ذاته مجاز است، البته با توجه به انواع روش¬های ‏تلقیح مصنوعی حکم تکلیفی استفاده از آن متفاوت است. در صورتی که زنی به وسیله¬ی لقاح ‏مصنوعی از نطفه¬ی شوهر شرعی خود حامله گردد، تمام احکام فرزند ناشی از نکاح شرعی و طبیعی بر ‏چنین طفلی حاکم است و تفاوتی که لقاح مصنوعی با باروری طبیعی دارد، آن است که در لقاح ‏مصنوعی طفل به وسیله¬ی طبیعی(نزدیکی و آمیزش بین زن و شوهر)، به وجود نیامده است و از ‏آنجایی که قانون، عمل نزدیکی را شرط نسب قانونی قرار نداده است، این امر تأثیری در نسب قانونی ‏ندارد. آنچه از اصول حقوقی و مخصوصاً مواد قانون مدنی ایران و متون فقهی استنباط می¬شود آن است ‏که، هر فرزند طبیعی، قانونی است مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی را که قانون ‏به رسمیت نشناخته، ولد زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقیه موارد ‏طفل ملحق به پدر و مادر است و تفاوتی بین پدر و مادر از جهت آنکه به وسیله¬ی طبیعی نطفه در ‏رحم زن قرار گرفته یا به وسیله¬ی مصنوعی وجود ندارد. دراین پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی ‏سعی در بررسی حقوقی کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه امامیه و عامه و حقوق مدنی خواهیم داشت.‏

کلیدواژه‌ها: فقه،‎ ‎حقوق، باروری مصنوعی،‎ ‎نکاح شرعی، ولد زنا، نسب

M.A. Thesis:

Legal examination of children's labs from the point of view of Imamiye jurisprudence and public and civil rights

One of the most important achievements is the embryo's phenomenon ‎That is, an entity that part of its development stages goes beyond the ‎natural course‏.‏‎ Due to the emergence of this phenomenon and given the ‎fact that the subject of the laboratory is one of the advances of the present ‎century, jurisprudential history and, consequently, the history of ‎legislation in relation to the legal effects resulting from it in the Iranian ‎law, especially in civil law, are absent. It should be said that artificial ‎insemination is permitted by the verses, narratives and the summing up of ‎the votes.‎‏ ‏Of course, depending on the types of artificial insemination ‎techniques, the use of the mandate is different.‎‏ ‏If a woman becomes ‎pregnant by the artificial insemination of her husband's sperm, all the ‎child's rules of marriage shall prevail over such a child.‎‏ ‏And the difference ‎in fertility with natural fertility is that it has not been produced by natural ‎intercourse in the child's artificial fertility‏ ‏and since the law does not make ‎sexual activity a legal requirement, this has no effect on legal status‏ ‏What ‎is inferred from the legal principles and in particular the articles of Iranian ‎civil law and jurisprudential texts is that every natural child is lawful ‎unless the law states otherwise. And the case that the law is not recognized ‎is adultery‏ ‏and in the rest of the cases, the child joins the parents ‎‏.‏In this‏ ‏descriptive-analytical method research, we try to study the legal rights of ‎the children from the perspective of Imamiyahi‏ ‏and public jurisprudence ‎and civil rights.‎

Keywords: jurisprudence, law, artificial fertility, marriage, divorce, ‎parentage