دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شراره رضازاده کاظم ابادی، ۱۳۹۶

بررسی باروری مصنوعی و احکام فقهی و حقوقی طفل ناشی از آن

با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و کوتاهی در مقابل موضوعات جدیدی که در این حوزه بروز می‌کند موجه نیست. یکی از این موضوعات، باروری مصنوعی است. باروری مصنوعی نوعی از روش های کمک باروری می باشد که در آن اسپرم و تخمک مرد وزن را در محیط آزمایشگاه امتزاج می دهند که این عمل را لقاح خارج از رحم گویند. در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .در رابطه با کودکانی که از این روش متولد می شوند بحث نسب مطرح می شود چرا که دارای آثار مالی و غیرمالی می باشند. مادر جانشین نیز یکی از روش های کمک باروری می باشد که جنین حاصل از اسپرم و تخمک لقاح یافته را در رحم خود پرورش می دهد و بعد از تولد نوزاد، آن را به زوجین تحویل می دهد و در صورتی که هیچ یک از روش‌های کمک باروری نتایج مثبت را نداشته باشد از اهدای جنین برای رفع مشکل ناباروری استفاده می شود که این امر با توجه به شرایط و ضوابط خاص آن و از طریق جنین های منجمد شده قبلی به زوج های نابارور انتقال می یابد در صورتی که درمان ناباروری را نتوان از طریق روش های پیشرفته درمان نمود، اهدای تخمک بعد از طی مراحل قانونی و شرعی مورد استفاده قرار می گیرد. نظر به اهمیّت این موضوع بر آن بوده‌ایم تا در پژوهش حاضر احکام فقهی و حقوقی طفل ناشی از باروری مصنوعی را مورد واکاوی قرار دهیم و آراء و نظرات موافقان و مخالفان باروری مصنوعی را تبیین نماییم.

کلیدواژه‌ها: باروری مصنوعی، طفل، لقاح خارج از رحم، مادر جانشین، اهدای تخمک

M.A. Thesis:

Review Artificial Lins mination jurispradence and child rights arising from it

Due to the importance of the family and its role in creating human societies and Islam's recommendation to maintain its consistency, tolerance and shortcomings in relation to new issues emerging in this area are not justified. One of these issues is artificial fertility. This is important from an issue that has been discussed extensively by Western scholars in the last century. Artificial fertility is a type of fertility method in which sperm and ovum weigh in the laboratory environment, which is called extracorporal fertilization. In performing artificial insemination, precautions should be taken in the manner prohibited. Such as contact with a non-corpse or a look, etc. In relation to children who are born of this method, the issue of parentage arises because it has financial and non-financial effects. Alternate mother is also one of the fertility methods that nurtures the fetus from the spermatozoa and the fertilized egg in the womb, and after delivery, it is delivered to couples, and if none of the methods of assisted reproduction There are no positive results. Embryonic donation is used to resolve the infertility problem, which is transmitted to infertile couples according to its specific conditions and conditions through the fetus, if infertility treatment can not be achieved through Advanced treatments are used; oocyte donation is used after legal and legal procedures. Regarding the importance of this issue, we have examined the legal and legal judgments of the child arising from artificial fertility in the present study and explain the views and opinions of the supporters and opponents of artificial fertility.

Keywords: Artificial reproduction, child,, Extracorporeal fertilization, Substitute mother, Oocyte donation