دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا عارف، ۱۳۹۶

نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه ی مدیریت سود و شهرت شرکت

امروزه شهرت شرکت ها عامل مهمی برای ایجاد اعتبار و اطمینان بیشتر در بازار رقابتی محسوب می شود و باعث می گردد سهامداران فعلی اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری خود در اینگونه شرکت ها بدست آورند و سرمایه گذاران جدید ترغیب به سرمایه گذاری در شرکت گردند. در این صورت تامین نقدینگی شرکت ها از محل خارجی تقویت می شود. هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه ی مدیریت سود و شهرت شرکت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره ی زمانی تحقیق 1391 تا 1395 بود و تعداد 96 شرکت در بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود، از دو معیار اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی استفاده گردید و برای سنجش مالکیت خانوادگی از معیار دو وجهی 0 و 1 استفاده شد. همچنین برای سنجش متغیر وابسته یعنی شهرت شرکت ها از معیار 0 و 1 استفاده گردید، به این صورت که اگر شرکتی فراتر از مرزهای کشور فعالیت داشته باشد، عدد 1 در غیر اینصورت عدد 0 تعلق می گیرد. با توجه به اینکه متغیر وابسته براساس 0 و 1 سنجش شد، از رگرسیون لوجستیک استفاده گردید. نتیجه ی تحقیق نشان داد، سطح معنی‏داری ضرایب متغیرهای مدیریت سود (427/0-) و مالکیت خانوادگی (429/0) کوچکتر از 5 درصد و معنی‏دار است این نتایج نشان می‏دهد در سطح خطای 5 درصد مدیریت سود با شهرت شرکت ها ارتباط منفی و معنادار و مالکیت خانوادگی با شهرت شرکت ها ارتباط مثبت و معنادار می باشد. همچنین بررسی ضریب متغیر تعدیل کننده و متغیر مستقل یعنی مدیریت سود * مالکیت خانوادگی (527/0-) می باشد که با توجه به اینکه سطح معنی داری آن زیر 5 درصد می باشد، فرضیه تایید می شود.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود، مالکیت خانوادگی، شهرت شرکت ها

M.A. Thesis:

moderating role of family ownership on the Rleationship Between earnings management and corporate reputation

Today, corporate reputation is a major factor in the credibility and credibility of companies from current shareholders and attracts new shareholders to invest in the company, in this way, the cash flow of companies from the outside will be strengthened. The purpose of this research is Moderating Role of Family Ownership on the Relationship Earnings Management and Corporate Reputation. Sample period 2011 to 2016, and 96 companies over the period examined. In this research, two criteria for accruals and real income management were used to measure earnings management and family ownership was used based on the two-dimensional criteria 0 and 1. Also, to measure the dependent variable, the reputation of the companies, the criteria 0 and 1 were used so that the company has activities beyond the borders of the country, the number 1, otherwise, is given 0. Regarding logistic regression, dependent variable was measured based on 0 and 1. The results of the research showed that the significance level of the coefficients of earnings management (0.427) and family ownership (0.429) is less than 5% and significant. These results show that at the level of error 5% of profit management With the reputation of the companies, the negative and significant relationship and family ownership with the reputation of the companies is a positive and significant relationship. Also, the study of the coefficient of the variable of the moderator and the independent variable, namely, the management of earnings * is family ownership (-0.527), which, given that its significance level is below 5%, the hypothesis is confirmed

Keywords: Earnings management, family ownership, corporate reputation