دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی اصغر شهرایینی، ۱۳۹۷

رابطه کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان دوره دوم ابتدایی شهرستان خوشاب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان دوره دوم ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه پژوهش را کلیه معلمان دوره دوم ابتدایی شهرستان خوشاب تشکیل می دهند که بر اساس آمار تعداد کل معلمان 84 نفر می باشند که 56 زن و 28 مرد هستندکه کل آنها به عنوان نمونه درنظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) کیفیت زندگی کاری والتـون (1995) و جو سازمانی هاپین و کرافت (2000) بود. نتایج به دست‌آمده نشان داد که میزان همبستگی متغیر فرسودگی شغلی معلمان در یک ترکیب خطی با کیفیت زندگی کاری برابر با 673/0- است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 663/0 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 661/0 گزارش شده است، یعنی حدود 66 درصد از واریانس متغیرهای کیفیت زندگی کاری در پژوهش حاضر از طریق فرسودگی شغلی معلمان تبیین و توجیه شده است. نتایج به دست‌آمده نشان دادکه میزان همبستگی متغیر فرسودگی شغلی معلمان در یک ترکیب خطی با جو سازمانی برابر با 541/0- است که به معنای رابطه منفی و معنادار متغیر پژوهش است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با 521/0 و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 516/0 گزارش شده است، یعنی حدود 51 درصد از واریانس متغیرهای جو سازمانی در پژوهش حاضر از طریق فرسودگی شغلی معلمان تبیین و توجیه شده است.

کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی کاری، جو سازمانی، فرسودگی شغلی، معلمان

M.A. Thesis:

The relation of quality work life and organizational climate to job burnout of second grade teachers in Khooshab

The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of work life and organizational climate with job burnout of primary school teachers. The present research is in terms of the purpose of applied research, in terms of the nature of the research is a small research type and in terms of the method of research type correlation. The population of the study comprised all teachers of the second elementary school of Kheshbab city, which is based on the total number of teachers in 84 people, 56 women and 28 men. The instruments for this research were Maslach Burnout Questionnaire (1981), Walton Work Life Quality (1995), and Hopin and Kraft (2000) organizational climate. The results showed that the correlation between teacher's job burnout and a linear combination with quality of work life is equal to -67/33, which means that there is a negative and significant relationship between the research variable. Also, the coefficient of determination is equal to 0.666and the adjusted coefficient of determination is equal to0.661, that is, about 66% of the variance of the quality of work life variables in the present study is explained and explained through the teacher's burnout. The results showed that the correlation between teacher's burnout and a linear combination with organizational climate was equal to -0.551, which means that there is a negative and significant relationship between the research variable. Also, the coefficient of determination is equal to 0.521 and the adjusted coefficient of determination is equal to 0.516, that is, about 51% of the variance of organizational climate variables is explained and explained in the present study through the burnout of teachers.

Keywords: Quality of work life, Organizational climate, Burnout, Teachers