دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم رامشینی، ۱۳۹۶

رابطه رهبری خدمتگزار بااعتماد سازی و توانمند سازی دبیران دبیرستان های دخترانه سبزوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و اعتمادسازمانی با توانمندسازی دبیران دبیرستانای دخترانه شهر سبزوار صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر سبزوار در سال 96-95 به تعداد 450نفر بوده است. حجم نمونه این پژوهش بر اساس یافته¬های استخراج شده از جدول مورگان 205 نفر از دبیران دبیرستانهای دخترانه در نظر گرفته شد.برای انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله ای استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور ، پرسشنامه اعتماد سازمانی اسکات و پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها ابتدا از تکنیکهای آمار توصیفی از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی استفاده شده است. و جهت آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تمام روشهای آماری با استفاده از نرم افزار20 SPSS انجام گرفته است نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین رهبری خدمتگزار و اعتمادسازمانی با توانمندسازی دبیران رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان دادکه از بین متغیرهای مورد مطالعه اعتماد سازمانی می¬تواند توانمند سازی دبیران را پیش بینی کند.و رابطه آن با توانمند سازی دبیران واقعی است.

کلیدواژه‌ها: رهبری خدمتگزار ، اعتمادسازمانی ، توانمندسازی دبیران

M.A. Thesis:

Trusted relationship between servant leadership and empowerment of girls high school teacher Sabzevar

The project was surveyed in order to study the relation of servant leadership and trust with teachers' empowerment of Girls' high schools in Sabzvar city. The project has a fundamental purpose and correlational descriptive method and nature. Statistical society in the project included teachers of girls' high schools of Sabzevar in 2016-2017 years numbered as 450 people. The sample of project was considered 205 people of girls' high schools teachers according to extracted findings from Morgan Table. Multistage cluster sampling method was used to select the sample. Project tools included Tablour' servant leadership, Scott' organizational trust, Spritzer' empowerment questionnaires. Descriptive statistics technics such as frequency distribution tables, charts, central indexes and dispersion indexes were used to analyze the data and multivariable regression analyze and meaningfulness test of correlation coefficient were used to test the hypothesis. All statistical methods done by using of SPSS 20 software. Obtained results showed that there is a positive and meaningful relation between servant leadership and organizational trust with teachers' empowerment. Results of multivariable regression analyze showed that among variables, servant leadership can anticipates teachers' empowerment.

Keywords: servant leadership, organizational trust, teachers' empowerment.