دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس نوباغی، ۱۳۹۶

حسابداری تعهدی و بهبود عملکرد مالی و عملیاتی: مطالعه ی موردی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار

چکیده: حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است و این نظام، مجموعه ای از روش¬ها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک مؤسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده¬ای در قالب گزارش¬های مالی خلاصه و ارائه می¬شود تا بتواند در تصمیم گیری های مدیران و در تحقق اهداف مؤسسه مورد استفاده قرار گیرند. سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه¬های دولتی جمهوری اسلامی ایران، نقدی تعدیل شده می¬باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نبوده و این سیستم حسابداری، توان ارائه اطلاعات جامع را ندارد و باعث شده است، این دستگاه‌ها و به ‌ویژه در بخش سلامت با محدودیت و ارزشمندی منابع روبرو شوند، لذا نیاز به استقرار نظام جامع مالی برای ارائه اطلاعات به مدیران و بهبود عملکرد مالی و عملیاتی دستگاه¬ها مشهود است. به¬کارگیری روش حسابداری تعهدی کامل و بودجه¬بندی عملیاتی، می¬تواند نقش قابل ملاحظه¬ای در ارتقاء قابلیت پاسخگویی بخش عمومی ایفا کند در کشور ما نیز، برخی سازمان¬های دولتی مانند دانشگاه¬های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری گام برداشته¬اند. از این رو، به نظر می¬رسد که در ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را بانتخاب نموده¬اند بررسی تأثیر اجرای این مبنا، بر بهبود عملکرد مالی و عملیاتی ادارات و دستگاه¬ها ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده در حسابداری دستگاه¬های دولتی کشور و گزینش آن به عنوان مبنای بودجه¬بندی، موجب تغییرات عمده¬ای در تخصیص منابع شود. هدف اصلی این پژوهش تأثیر اجرای حسابداری تعهدی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار می¬باشد، که نمونه¬ای به حجم 118 نفر از طریق فرمول کوکران، انتخاب و پرسشنامه پنج گزینه¬ای طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروه¬ها توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می¬دهد اجرای حسابداری تعهدی، مستلزم بودجه¬¬¬بندی عملیاتی برای طبقه¬بندی صحیح‌ و دقیق برنامه¬ها و طرح ها و فعالیت¬های هر سازمان می¬باشد که منجر به بهبود عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی دستگاه می-گردد.

کلیدواژه‌ها: حسابداری تعهدی، عملکرد مالی و عملیاتی، بودجه بندی عملیاتی

M.A. Thesis:

Accrual accounting and financial and operational performance improvement: Case study of City Sabzevar University of Medical Sciences

Abstract: Accounting is a financial information system And this system is a set of methods and rules Through which financial information pertaining to an institution is collected classified and comprehensible and simple in the form of financial reports so that it can be used in decision making of managers and in achieving the goals. The current system of accounting and financial reporting of government agencies of the Islamic Republic of Iran has been revised. Which does not have the appropriate responsiveness and this accounting system does not have the capability to provide comprehensive information and has caused these devices and especially in the health sector to face the limitations and value of resources Therefore the need to establish a comprehensive financial system to provide information to managers and improve the financial and operational performance of devices is evident. The use of full accrual accounting and operational budgeting can play a significant role in improving the public accountability capability. In our country some government agencies such as medical and healthcare universities also use accrual basis. Therefore، it seems that in Iran like other countries that have chosen this route the impact of the implementation of this basis it is necessary to improve the financial and operational performance of offices and devices. Because the basis used in the accounting of government agencies of the country and its selection as a basis for budgeting would cause major changes in resource allocation. A sample of 118 individuals was selected through Cochran's formula and five Likert spectrum questionnaires were distributed randomly and distributed to the community in the sample.

Keywords: Accrual accounting، financial and operational performance،operational budgeting