دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میلاد رستم پور قره قوزلو، ۱۳۹۶

نقش میانجی کیفیت افشا بر رابطه ی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشا بر رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بروس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تعداد 110 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1394-1389 بررسی شده است.روش پژوهش از نوع همبستگی علی و پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار eviews8استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره ، استقلال کمیته‌ی حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد ولی بین اندازه‌ی هیأت مدیره، تخصص مالی کمیته‌ی حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه ای اثبات نشد. همچنین بین استقلال هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته‌ی حسابرسی و کیفیت افشا رابطه معناداری وجود دارد اما بین اندازه‌ی هیأت مدیره و کیفیت افشا رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، کیفیت افشاء

M.A. Thesis:

Relationship between of coroprate governance and earnings management with the role of disclosure quality

The present study investigates the role of disclosure quality moderation on the relationship between corporate governance and earnings management in companies accepted in the Tehran Stock Exchange. In this research, 110 companies have been investigated in Tehran Stock Exchange during 1394-1399. The research method is causal correlation and post-event and hypothesis testing, correlation test and regression test. The eviews8 software has been used to test the hypotheses. The findings of the research show that there is a significant relationship between the independence of the board of directors, the independence of the audit committee and the accruals, but there is no relationship between the size of the board of directors, the financial expertise of the audit committee and the accrual-based accruals. There is also a significant relationship between the independence of the board of directors, the size of the audit committee and the independence of the audit committee and the disclosure quality, but there was no significant relationship between the size of the board of directors and disclosure quality.

Keywords: Corporate Governance, Earnings Management, Disclosure Quality