دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم انگیزه، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی بجنورد

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی بجنورد. صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان شمالی است که تعداد 75 نفر می باشد. و با توجه به تعداد جامعه، کل جامعه آماری تحقیق که شامل تمام کارکنان می¬شود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث و پرسشنامه فرهنگ سازمانی قمریان برآورد گردید. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه¬های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، با کمک نرم افزار20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد 05/ 0بدست آمده و از بین متغیرها فرهنگ سازمانی به میزان 88/0 رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها: : فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، رضایت شغلی ، کارکنان جهاد دانشگاهی بجنورد.

M.A. Thesis:

The relationship between organizational climate and organizational culture and job satisfaction (SID) Bojnoord

The present project aimed to study the relation between organizational culture and environment to job satisfaction of staff in Bojnurd university jihad. The project has a basic purpose and naturally its descriptive method is correlation. Statistical society of the project included all staff of Khorasan Shomali province university jihad organization numbered as 75 people. Due to society number, the project total statistical society included all staff. Project tools included Halypn and Craft organizational environment, Berry Field and Ruth job satisfaction, and Ghamarian organizational culture questionnaires. Project hypothesizes were tested by Kolmogorov –Smirnov test to study normalization of project variables. Project normalized hypothesizes were analyzed using of regression and Pearson correlation coefficient by helping of SPSS software to increase test ability. The obtained results show that there is a positive and meaningful relation between organizational culture and environment to job satisfaction. Results of regression analyze show that meaningfulness rate of all variables obtained smaller than standard number of 0.05 and among the variables, organizational culture anticipates staff job satisfaction about 88.0.

Keywords: Key words: organizational culture, organizational environment, job satisfaction, university jihad st