دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی تابنده، ۱۳۹۶

مفایسه فقهی قوانین بانکی و معاملات درایران و کشورهای عربی

امروزه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است . از وظیفه های مهم بانک ها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پولی است. اگر بانک ها این وظیفه ها را به خوبی انجام دهند، می تواند نقش مؤثری در توسعه کشورها داشته باشند. البته نظام بانکی در غرب بر قرض همراه با بهره (ربا) مبتنی است. در ایران نیز پیش از انقلاب نظام بانکداری ربوی در جریان بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی لزوم استقرار نظام بانکداری بدون ربا به صورت یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد قوانین و مقررات بانکی و معاملات در ایران بیشتر در مورد قرضالحسنه و مشارکت مدنی و حقوقی و مساقات و مزارعه و جعاله و خدمات بانکی از منظر فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفت . عملیات بانکی در کشورهای عری مانند ایران بر اساس شریعت اسلام انجام می شود

کلیدواژه‌ها: قوانین بانکی ایرام ، قوانین بانکی کشورهای عربی، معاملات، بررسی فقهی

M.A. Thesis:

A comparative study of Islamic banking compared Banzam of liberalism and socialism

Banks today play an important role in the economies of the countries. This role is so much that the notion of a bank economy is difficult in our day. One of the important tasks of the banks is to facilitate the circulation of money and to equip and allocate monetary resources. If banks perform well these functions can have an effective role in developing countries. Of course, the banking system in the West is based on borrowing with interest (rebates). In Iran, before the revolution, the banking system was in full swing. Following the victory of the Islamic Revolution, the necessity of establishing a zero-level banking system was introduced as one of the essential necessities of the country. The laws and regulations of banking and transactions in Iran have been studied more closely with the Shi'a and Sunni jurisprudents, as well as the civil and legal participation in civil and legal affairs, as well as the Ministry of Finance and the Ministry of Finance and banking services.  Banking operations are carried out in some countries like Iran based on Islamic law

Keywords: Irish bank rules, Arab bank rules, transactions, jurisprudential review