دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد بیهقی، ۱۳۹۸

بررسی تأثیرمدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیلی ظرفیت نوآوری

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط شهر درگز با توجه به نقش تعدیلی ظرفیت نوآوری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران شرکت های کوچک ومتوسط شهر درگز می باشد. نمونه آماری به صورت کل شماری از مدیران شرکت های کوچک ومتوسط شهر درگز انجام گرفت. برای سنجش متغیر مدیریت استراتژیک از پرسشنامه آراستی وهمکاران (1388)، برای سنجش متغیر عملکرد مالی از پرسشنامه قرانفله و همکاران ( 2014) و برای سنجش متغیر ظرفیت نوآوری از پرسشنامه رامشگر مبارکه (1392)استفاده شد. شاخص های این متغیرها توسط پاسخ دهندگان روی یک مقیاس لیکرتی 5 درجه ای از 1 کاملا مخالفم تا 5 کاملا موافقم پاسخ داده شد. جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه ظرفیت نوآوری 0/903، برای پرسشنامه عملکرد مالی 0/959و برای پرسشنامه مدیریت استراتژیک863/0 محاسبه گردید. برای سنجش روایی ابزار، از روایی همگرا و واگرا استفاده گردید. در این تحقیق از نرم افزار SMART PLS. و روش سیستم معادلات ساختاریSEM)) برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش دو مرحله ای هالاند (1999) برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. مرحله اول شامل تعیین مدل اندازه گیری از طریق برآورد روایی و پایایی است و مرحله دوم شامل تعیین مدل ساختاری از طریق تحلیل شاخص های برازندگی، ضرایب تعیین و تحلیل مسیر است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین مدیریت استراتژیک و عملکرد مالی رابطه ای معنادار وجود دارد. بین قابلیت های نوآوری و عملکرد مالی رابطه ای معنادار وجود دارد. قابلیت های نوآوری ارتباط بین مدیریت استراتژیک و عملکرد مالی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: مدیریت استراتژیک، قابلیت نوآوری، عملکرد مالی

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Strategic Management on Financial Performance Regarding the Moderating Role of Innovation Capacity

The main purpose of this study is to investigate the impact of strategic management on the financial performance of small and medium-sized enterprises in Dargaz with regard to the moderating role of innovation capacity. This research is an applied research and the research method is descriptive and exploratory. The statistical population of the research is all managers of small and mid-sized companies in Dargaz city. The sample consisted of a number of small and mid-sized managers in Dargaz city. To measure the variable of strategic management, the questionnaire of Arast et al. (2009), to measure the financial performance of the questionnaire Qoranfleh et al (2014) and to measure the capacity of innovation was used the Rameshgar Mobarke questionnaire (2013). The indices of these variables were answered by the respondents on a 5-point Likert scale ranging from 1 strongly disagree to 5 strongly agree. To ensure the reliability and measurement of the questionnaire, three criteria of factor loadings coefficients, Cronbach's alpha and composite reliability were used. Cronbach's alpha coefficient was calculated as 0.903 for innovation capacity questionnaire, 0.959 for financial performance questionnaire and 0.863 for strategic management questionnaire. Convergent and divergent validity were used to assess instrument validity. In this research of SMART PLS software. Structural Equation System (SEM) method was used for data analysis and hypothesis testing. In order to analyze the research data, Holland's (1999) two-stage method was used to model the partial least squares method. The first step involves determining the measurement model through validity and reliability estimation and the second stage involves determining the structural model through the analysis of fitness indices, coefficients of determination and path analysis. The results showed that: There is a significant relationship between strategic management and financial performance. There is a significant relationship between innovation capability and financial performance. Innovation capabilities moderate the relationship between strategic management and financial performance.

Keywords: Strategic Management, Innovation Capability, Financial Performance