دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین محمدی، ۱۳۹۶

بررسی قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

چکیده با توجه به عنوان پایان نامه مقصود این است که در صورت بروز ضمانتی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که درجامعه زندگی می کنند و حقی را بر جامعه دارند و از سوی دیگر جامعه نیز حقی به گردن افراد دارد اگر در تعامل افراد با یکدیگر و یا جامعه مدارک و یا قراردادهای خاصی اعم از قرارداد های شخصی و عادی یا قراردادهای حقوقی یا ثبتی باشد قهرا از سوی مراجع ذیصلاح در صورت نزاع و مخاصمه بر روی قرارداد ها تعیین تکلیف می گردد. و لیکن درمواردی که الزاماتی خارج از موضوع تعهدات قراردادی باشد (تعهدات غیر قراردادی ) و به عبارت دیگر الزاماتی که ناشی از یک واقعه حقوقی مطرح می شود چه نافع باشد یا مضر . مثلا اگر کسی به صورت اشتباه مبلغی را به کسی که ذیحق نیست پرداخت نماید. بدیهی است که دریافت کننده به جهت عدم استحقاق آن باید آن مبلغ را به صاحبش برگرداند و یا اگر کسی عمدا چه بصورت مباشرت و یا بر اثر بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد آورده باشد باید جبران خسارت کند که مورد اول یک واقعه حقوقی نافع تلقی می شود و مورد دوم یک واقعه حقوقی مضر تلقی می گردد.لیکن هر دو مورد از مصادیق الزام و تکلیف بدون قرارداد و تراضی طرفین به وجود آمده است. در این پایان نامه تلاش شده است راهکارها و مراجع قانونی حل اینگونه اختلافات و نیز منابع و ماخذی که در باب این موضوع موجود می باشد معرفی شود. ساختار پایان نامه شامل سه فصل که هر فصل شامل مباحث مختلف و هر مبحث شامل گفتارهای مرتبط با آن می باشد. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته ایم ، درفصل دوم به توصیف و ارکان تعهدات غیر قراردادی در شرایط اختلاف قوانین و در فصل سوم به بررسی تحلیلی نظریه‌های راجع به تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیر قرادادی در شرایط اختلاف پرداخته شده است. امیداست این پایان نامه بتواند به گوشه ای از مباحث اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها: تعهدات، مسئولیت مدنی، تعهدات غیر قراردادی، جبران خسارت، تعارضات و اختلافات.

M.A. Thesis:

Review the law governing non-contractual disputes arising from obligations

Abstract Considering the title of the thesis, its purpose is to show that if a guarantee of a real or legal person living in a society and having rights in that society and also the society also charging him/her with rights is in interaction with others and/or the society or special contracts including personal and usual legal and registration contract and there are conflicts over these contracts, respective administers will settle down the conflict. However, some necessities are out of contract obligations (non-contractual obligations) and in other words they are resulted from a legal event whether beneficial or non-beneficial. For example, if one pays an amount wrongly to a person who is not the beneficiary. It is obvious that due to being non-beneficiary, the recipient should repay the amount to its owner and/or if someone has caused damage to others intentionally, through stewardship, and/or accidentally, he/she should compensate; the former case is a beneficial legal event and the latter is a non-beneficial legal event. But both are examples of obligation without contract and party's compromise. It is attempted in this thesis to introduce legal strategies and references for settling disputes and also present references for this subject. Thesis is organized is three chapters which each one includes different discussion and each discussion consists of its respective articles. General issues of the research are considered in chapter one and pillars of non-contractual obligations in case of rules disagreement are dealt with in second chapter. Theories related to determining the law controlling non-contractual obligations in case of disagreement is presented in chapter three. It is hoped that this thesis can answer to some parts of disputes resulted from non-contractual obligations.

Keywords: obligations, civil responsibility, non-contractual obligations, compensation, conflicts and disagree