دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا امیری، ۱۳۹۶

بررسی مهریه غیرمالی در نکاح ازمنظر فقه و حقوق ایران

مهریه ، مالی است که مرد بایستی به مناسبت عقد نکاح به زن بپردازد اما به دلیل هنگفت بودن ، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آن را ندارد واگر توان اَدا دارد به نحوی طفره می رود . یکی از عوامل استقبال زوجین از مهر سنگین فقدان دیدگاه درست درباره ماهیت و نقش مهر است قرآن کریم از مهریه به منزله صداق ، نحله و... تعبیر می کند و نحله نشانه صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است . امروزه تعیین مهریه های سنگین در برخی ازدواج ها شکل عرفی به خود گرفته و مشکلات عدیده ای در نظام خانواده و جامعه به دنبال داشته است . بالا رفتن سن ازدواج ، فرو افتادن جوانان درمعصیت و گناه ،ایجاد کینه و دشمنی در کانون گرم خانواده ، تبدیل زن به کالا و ازدیاد زندانیان غیر بزهکار از جمله پیامدهای مهریه های سنگین در جامعه می باشد . مهریه معنوی یا غیر مالی ، راهکاری است که می توان تنها یا تواٌمان با مهریه مالی در نظر گرفته شود تا راهی برای بازگشت معنویات و اصل شرع به زندگی تازه شروع شده زوجین و باعث استحکام بنیان خانواده شود. مهریه غیر مالی شامل مواردی چون (( منفعت )) ، ((عمل )) و نیز (( حق )) می گردد بر این اساس هر حق ، عمل و منفعتی را می توان به عنوان مهریه بر ذمه زوج قرار داد.

کلیدواژه‌ها: مهریه ، نکاح ، فقه ، مهریه ی معنوی , اصل شرع

M.A. Thesis:

Evaluation of non-financial dowry in marriage jurisprudence and iranian law

Dowry is a liability that must be paid to thebride that by the groom, but because of being huge, the groom will never be able or not intend to pay it; and if he affords paying,somehow avoids it. One of the reasons in couples’ welcoming to heavy dowry is lack of correct view of the nature and role of dowry. The Holy Quran talks about dowry as portion, bee and etc. and bee is a sign of honesty and truth from man to woman in their marriage contract. Todays, the appointment of heavy dowry has become a form of custom in some marriages and has led to many problems in the family and society system. The rising age of marriage, the falling youth in sin and dishonor, the hatred and hostility in the hot heart of the family, the reductionof women into goods and the increase of non-criminal prisoners are among the consequences of heavy dowries in the society. Spiritual or non-financial dowry is a solution that can be considered alone or in combination with financial dowry, in order to provide a way for the return of spirituality and the principle of sharia to the newly begun couples’ life and to strengthen the foundation of the family. Non-financial dowry includes sort kind of thing such as (profit), (action), and (right) as well, so any right, action or benefit can be put as a dowry on a couple.

Keywords: dowry, marriage, jurisprudence, spiritual dowry, principle of sharia