دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل حسن زاده، ۱۳۹۶

اعضای مشترک کمیته ی حسابرسی٫ مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین اعضای مشترک کمیته ی حسابرسی ، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره چهار ‌ساله بین سال‌های1391-1394می‌باشد که با استفاده از نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و انتخاب گردید. جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، از شیوه‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق نشان می‌دهد که بین وجود اعضای مشترک کمیته حسابرسی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی رابطه منفی و معنی¬داری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که بین وجود اعضای مشترک کمیته حسابرسی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنی¬داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود واقعی،مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، اعضای مشترک کمیته حسابرسی

M.A. Thesis:

Members of the Joint Audit Committee، management of real benefit accruals and earnings management.

The purpose of this research is to investigate the relationship between the Joint Audit Committee members, actual earnings management and earnings management of accruals in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research in terms of the purpose is an applied research and, in terms of the type of research project, for the purpose of relying on historical information, then an event and its deduction method is inductive and correlation type. The statistical population of the study was selected companies selected in Tehran Stock Exchange during a four-year period from 1391-1394. Using systematic elimination sampling, 64 companies listed in Tehran Stock Exchange were selected and selected. To document the results of statistical analysis and provide final solutions, statistical methods have been used to analyze questions and hypotheses using Eviews software. The results of the test of research hypotheses the results of the first hypothesis of the research show that there is a negative and significant relationship between the existence of joint members of the audit committee and the management of profits through accruals. The results of the second hypothesis show that there is a negative and meaningful relationship between the members of the Audit Committee and the actual profit management.

Keywords: Actual profit management, earnings management through accruals, joint members of the audit committee