دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر بهرامی، ۱۳۹۵

مقایسه محافظه کاری مشروط و نامشروط در مراحل متفاوت چرخه ی عمر شرکت ها

چکیده: مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای ملی حسابداری ، محافظه کاری حسابداری ، یکی از ویژگی هایی است که موجب ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری می شود.این پژوهش به بررسی تاثیر چرخه عمرشرکت بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته است. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشترنسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1389 تا1393 به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع بین مراحل چرخه عمر ( رشد، بلوغ و افول) با محافظه کاری مشروط رابطه معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین این مراحل با محافظه کاری غیرمشروط ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: محافظه کاری مشروط، محافظه کاری غیرمشروط، چرخه عمر شرکت ها

M.A. Thesis:

The Impact of the Life Cycle of the Company on Probation and Conditional Conservatism

Abstract The aim for this paper is to examine the impact of life-cycle attributes of firms on conservatism. This timely loss recognition attribute of earnings has been proven theoretically and empirically to benefit users of accounting information by addressing moral hazards in the economy, and constraining managerial opportunistic behaviour caused by asymmetric information. Using data from 1995 to 2010, the findings show that impacts of conservatism level using Khan and Watts (2009)’s C_score measure differ significantly through-out the life-cycle stages of firms. The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and/or peer-review under responsibility of the Organising Committee of ICGSM 2014. Peer-review under responsibility of the Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA.

Keywords: Keywords: Firms’ life-cycle; conservatism; Malaysia