دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی فکور، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر موفقیت نهادی با نقش میانجی کیفیت رابطه

در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر هوش فرهنگی مدیران پروژه بر موفقیت پروژه با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت های پیمانکاری استان خراسان رضوی به تعداد270 نفر می‌باشد که از این تعداد، 159 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. هوش فرهنگی شناختی با کیفیت رابطه و موفقیت نهادی تاثیرمثبت دارند. هوش فرهنگی انگیزش بر کیفیت رابطه و موفقیت نهادی تاثیرمثبت دارد. هوش فرهنگی رفتاری بر کیفیت رابطه و موفقیت نهادی تاثیرمثبت دارد. کیفیت رابطه تاثیر مولفه های هوش فرهنگی بر موفقیت نهادی را میانجی گری می کند.

کلیدواژه‌ها: هوش فرهنگی، موفقیت نهادی ، کیفیت رابطه ، هوش فرهنگی رفتاری

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Cultural Intelligence on Institutional Success with Mediating Role of Relationship Quality

In this research, it is attempted to investigate the impact of project managers' cultural intelligence on project success due to the mediating role of relationship quality. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this research is all the employees of Khorasan Razavi Contracting Companies, 270 persons out of which 159 persons were selected as statistical sample. Morgan table was used to determine the sample size. Simple random sampling method was used to select the appropriate sample. Data were collected through a questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. Cognitive cultural intelligence is influenced by relationship quality and institutional success. Motivational cultural intelligence has a positive impact on relationship quality and institutional success. Cultural-behavioral intelligence has a positive effect on relationship quality and institutional success. The quality of the relationship mediates the impact of cultural intelligence components on institutional success.

Keywords: : Cultural Intelligence, Institutional Success, Relationship Quality, Cultural Behavioral Intelligen