دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افسانه السادات احمدی نژاد، ۱۳۹۸

ترکیب الگوریتم بهینه سازی وال، ذوب فلزات شبیه سازی شده و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص نفوذ

در این مقاله، ما چهارچوب تشخیص نفوذ را با استفاده از یک روش جدید مطرح می‌کنیم. از ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی‌وال و ذوب‌فلزات شبیه‌سازی‌شده برای انتخاب‌ویژگی‌های بهینه ازمیان ویژگی‌های ذکرشده در مجموعه‌داده، استفاده می‌کنیم، سپس به کمک کلاسبند ماشین بردار پشتیبان، عمل تشخیص‌نفوذ صورت می‌گیرد. انتخاب وی‍ژگی های مفید در میان چندین ویژگی در مجموعه داده‌ها نه تنها عملکرد SVM را افزایش می‌دهد، بلکه زمان و پیچیدگی محاسبات را کاهش می‌دهد. بنابراین این یک مسئله بهینه‌سازی است که می توان توسط الگوریتم های اکتشافی و فرااکتشافی حل شود. دراین مقاله، روش‌پیشنهادی با انجام آزمایشات با مجموعه داده NSL_KDD مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج تجربی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی پژوهش پیش رو، در مقایسه با روش های دیگر از لحاظ نرخ تشخیص و زنگ هشدارنادرست و عوامل ارزیابی دیگر، بهتر عمل می‌کند. نتایج تجربی بدست آمده از پژوهش پیش رو، در جداول و نمودارهای حاصله، بطور واضح این موضوع را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تشخیص نفوذ، الگوریتم وال، ماشین بردار پشتیبان، انتخاب ویژگی، ذوب‌فلزات، بهینه‌سازی

M.A. Thesis:

The combination of whale optimization algorithm,simulated annealing and Support Vector Machine for intrusion detection

In this paper, we introduce a intrusion detection framework by using a new method. We use a combination of whale optimization algorithm and simulated annealing algorithms to select the optimal properties of the properties mentioned in the data set, and then, with the help of the support vector machine classifier, the intrusion detection is done. The selection of useful features among several features in the dataset not only increases the functionality of the SVM, but also reduces the time and complexity of the computation.So this is an optimization problem that can be solved by exploratory algorithms In this paper, the proposed method is evaluated by performing tests with the NSL_KDD dataset. The empirical results show that the proposed method is better than the other methods in terms of detection rate and false alarm rate and other evaluation factors.The experimental results obtained from the present study, in the tables and diagrams, clearly confirm this .

Keywords: intrusion detection, whale algorithm, support vector machine, selection feature, simulated annealing