دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا مسکنی، ۱۳۹۸

بررسی حمایت از صنعت گردشگری از منظر مقررات مالکیت فکری

صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نات و خودروسازی مدی باشدد . ایدن صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبدی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استااده از مصادیق گونداگون مالکیدت فکدری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که اسدتااده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه )فولکلور(، آبار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجداری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خددمات وابسدته داشدته و عوامدل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند )مانند برند مقاصدد گردشدگری ( در آن ابرگدذار هستند. هدف از نگارش این پایان نامه دادن پاسخ به این سئوال است که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایااء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند بدرای ذیناعدان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیدت بهدره وری و رقابدت منصداانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیدت هدای فعلدی نظدام حقدوق مالکیدت فکدری را در چدارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آبار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظدور حمایدت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی )روستایی(، گردشگری سدلامت و توسدعه ی برندد مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها: صنعت گردشگری، حقوق مالکیت فکری، علائم تجاری جمعی

M.A. Thesis:

Examining the support of the tourism industry from the point of view of intellectual property regulation

The tourism industry is the third largest source of jobs and capital after the oil and automobile industry. The industry is one of the new areas where support for intellectual property rights, including literary and artistic property, and industrial property is under way. Today, using various examples of intellectual property in the tourism industry can enhance the industry and attract more tourists so that the use of such examples as the expressions of folklore (folklore), architectural works, geo-indications and commonly used commercial and collective marks Is. Tourism, like other industries, has affiliated goods and services, and many important factors that are based on attractiveness and competitiveness (such as the tourism destination brand) are affected. This paper tries to answer the question of how intellectual property rights play a role in the protection and competitiveness of the tourism industry and whether the legal system can provide the industry with sufficient opportunities and advocacy strategies to increase productivity and competitiveness To provide fair? To answer this question, the current capacity of the system of intellectual property rights in terms of popular culture, architectural works, geographical indications, and trademarks and trademarks to support cultural and artistic tourism as well as agricultural tourism (rural), health tourism and Brand development is being .studied and analyzed

Keywords: tourism industry, intellectual property rights, collective trademarks