دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا محمدیان، ۱۳۹۸

تاثیر پذیری استنباطات فقهی از زبان عربی

فرایند کسب قدرت استنباط احکام شرعی و یا به دیگر تعبیر اجتهاد و فقاهت دارای اجزاء و مراتبی است که ادبیات عرب یکی از اجزای مهم این منظومه است. ادبیات عرب از دو حیث در این مقوله جایگاه ویژه دارد: 1. تحصیل علوم پایه فقاهت و کتب فقهی 2. فهم متون فاخر دین (قرآن و روایات) تمامی کتب علوم پایه و کتب اصیل فقهی که حاوی ابواب فقه و تحقیقات و پژوهش‌های آموزنده هستند و موجب فهم و رشد دانش فقه طلاب می‌شوند به زبان عربی است و فهم زبان عربی قدم آغازین تحصیل مفاد آن‌هاست و زبان متون فاخر منابع فقهی نیز که قرآن و روایات می‌باشند عربی است؛ بنابراین تحصیل ادبیات عرب به نحو شایسته نقشی بسیار مهم در فرآیند فقاهت و منظومه استنباط دارد. ادبیات عرب، نقش ویژه‌ای در فهم مبانی دینی دارند و علوم لغت و علوم ادب به معنای عام ابزار فهم و صحت برداشت از متون است. استنباط حکم شرعی منوط به اجتهاد در مسائل اصولی و اصول فقه است؛ همچنین مراجعه به کتب ادبیات و لغت نیز لازم و ضروری است. تأثیر قواعد ادبی در اجتهاد مشخص و واضح است، بنابراین بخش عظیمی از مشکلات استنباط احکام مبنی بر عدم وقوف بر مبانی دقیق مواد و هیأت است. لحن عربی در فهم مواد مهمتر از لحن در ادای لغات است؛ زیرا ممکن است که فقیهی فصیح نباشد، اما لحن در فهم مواد و هیأت داشته باشد و قابل اعتماد و قابل استناد باشد. واژگان کلیدی: استنباطات فقهی، زبان عربی، صرف، نحو.

کلیدواژه‌ها: استنباطات فقهی، زبان عربی، صرف، نحو.

M.A. Thesis:

Influence of jurisprudential deductions from Arabic

The process of gaining the power to infer religious laws or in other words ijtihad and jurisprudence has components that are very important in Arabic literature. Arabic literature has a special place in two aspects: 1. Studying the basic sciences of jurisprudence and jurisprudence 2. Understanding the great texts of religion (Quran and narrations(All the basic science books and authentic jurisprudential books that contain the teachings of jurisprudence and informative research and research that contribute to the growth of jurisprudence knowledge are in Arabic and understanding the Arabic language is a first step in acquiring their contents and the language of the superb jurisprudential texts that the Qur'an and Narratives are Arabic, so studying Arabic literature has a very important role to play in the process of inferiority and inferiority. Arabic literature has a special role in understanding the religious foundations, and the lexicon and the literary sciences are generally the means of understanding and correcting the texts. The inference of Shari'a law depends on ijtihad in the fundamental issues and principles of jurisprudence; it is also necessary to refer to the literary and vocabulary books. The influence of literary rules on ijtihad is clear, so a large part of the difficulty of deducing non-knowing sentences is based on the exact principles of the material and the board. The Arabic tone is more important in understanding the material than in the vocabulary because it may not be eloquent, but the tone in the material and the board is reliable and credible. Keywords: Jurisprudential Inferences, Arabic Language, Mere, Syntax.

Keywords: Jurisprudential Inferences, Arabic Language, Mere, Syntax