دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا اکبری، ۱۳۹۸

تاثیر تمرین های هوازی بر عزت نفس،خودکارامدی و تصویر بدنی دانشجویان دختر دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرین‌های هوازی بر عزت‌نفس، خودکارآمدی و تصویر بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. مطالعه حاضر که از نوع علی- مقایسه ای است به مقایسه میزان عزت نفس، خودکارآمدی و رضایت از تصویر بدنی در بین دانشجویان ورزشکاری که از تمرین های ورزشی هوازی استفاده می کردند و دانشجویان غیر ورزشکار که از تمرین های ورزشی هوازی استفاده نمی کردند پرداخت.. بدین منظور 120 دانشجوی دختر ورزشکار و غیر ورزشکار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ از بین این افراد،60 نفر فعال و 60 نفر غیرفعال بودند. افرادی که حداقل 3 جلسه یک‌ساعته در هفته فعالیت بدنی هوازی داشتند در گروه فعال و افرادی که هیچ‌گونه فعالیت بدنی هوازی نداشتند در گروه غیرفعال قرار گرفتند. سپس هر دو گروه مقیاس عزت نفس روزنبرگ(1965)، خودکارآمدی شرر و همکاران(1982) و تصویر بدنی فیشر(1970)، را تکمیل کردند. داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل واریانس چندگانه) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد دختران دانشجوی فعال از میزان عزت نفس، خودکارآمدی و رضایت از تصویر بدنی بالاتری نسبت به دختران دانشجوی غیرفعال برخوردار هستند)05/0(p<. در نتیجه‌گیری کلی، یافته های پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت تمرین های هوازی بر متغیرهای فوق می باشد.

کلیدواژه‌ها: تمرین های هوازی، عزت نفس، خودکارآمدی، تصویر بدنی

M.A. Thesis:

Effect of aerobic exercises on self-esteem, self-efficacy and physical image of female students of Islamic Azad University of Sabzevar Branch

The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercises on self-esteem, self-efficacy and physical image of female students of Islamic Azad University of Sabzevar branch. For this purpose, 120 female athletes and non - athletes were selected from the available sampling method; of those, 60were active and 60were inactive. People who had at last three one – hour sessions per week in aerobic exercise were included in the active group and those who had no aerobic body activity. Then both the group completed the scale of self-esteem (1982)and Fisher's body image (1970)collected data were analyzed using descriptive statistics methods (average and standard deviation )and inferential statistics (multiple variance analysis)with the help of SPSS software and ED 23. The result of this study showed that female students are superior to self-esteem, self – efficacy, and satisfaction with a higher body image than non – active student girls.p0/05. In general conclusion, research findings show the positive effect of aerobic exercise on the above variables.

Keywords: aerobic exercises, self-esteem, self-efficacy, physical image