دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل باقریان، ۱۳۹۸

حاکمیت شرکتی و افشا ء اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی

مدیران مؤسسه ها و سازمان ها توجه ویژه ای به سیستم کنترل های داخلی دارند . استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت ، کنترل و نظارت با عئوان حاکمیت شرکتی ، باعث افزایش کیفیت افشا اطلاعات می شود . در این پژوهش ، تآثیر حاکمیت شرکتی بر افشا اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی بررسی شده است . برای بررسی این روابط اطلاعات 109 شرکت طی سال های 1392الی1396 آزمون شده است . تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبنی برداده های تابلویی انجام شده است . یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد حاکیمت شرکتی بر افشا اطلاعات مربوط به کنترل های داخلی تآثیر غیر معنا داری دارد . با توجه به آزمون فرضیه ها این نتیجه به دست آمده است که نظام راهبری شرکت ها روش مناسبی برای بهبود فرایند کنترل های داخلی محسوب نمی شود .

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، افشا، کنترلهای داخلی

M.A. Thesis:

Internal control information disclosure and corportae governance

Managers of institutions and organizations pay special attention to the internal control system because managers know well that in the absence of an effective internal control system , the realization of the main mission of the company, maintaining profitability and minimizing unexpected events is very difficult Is . Establishing a set of rules for guidance , control and supervision , called corporate governance , increases the quality of disclosure. In this research , the impact of corporate governance quality and disclosure of internal control information has been investigated . To investigate these relationships , 109 companies were tested during 1392-1396 . Data analysis and hypothesis testing were performed using multivariate regression based on panel data . The findings of the research hypothesis test showed that the quality of corporate governance has a non-partisan impact on disclosure quality . According to the hypothesis test , it was concluded that corporate governance is not a suitable method for improving the process of internal control.

Keywords: Corporate Governance, Disclosure, Internal Controls