دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه کاظم پناهی، ۱۳۹۸

بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در مانی بر تاب آوری و مسوولیت پذیری والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تاب¬آوری و مسئولیت پذیری والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال 1397-1398 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل نابرابر استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال 1397-1398 می باشد که تعداد آن ها 47 نفر بوده است و به صورت داوطلبانه حاضر به همکاری در این پژوهش شده اند. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده گردید که با توجه به معیارهای ورود و خروج تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر گروه آزمایش اجرا گردید. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از؛ مقیاس مسئولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه¬ی تاب¬آوری کونور و دیویدسون (2003). پس از اجرای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، داده های جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت بین یک متغیر وابسته تاب-آوری و مسئولیت پذیری، در گروه های آزمایش و کنترل وجود دارد. به عبارتی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر متغیرهای وابسته پژوهش تاثیر مثبت معنی دار دارد. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی باعث افزایش میزان تاب¬آوری و مسئولیت پذیری والدین دارای کودک مبتلا به اتیسم شد. بنابراین تلاش در جهت آموزش والدین با باعث افزایش میزان تاب¬آوری و مسئولیت پذیری آنان در طول زندگی می گردد.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها: ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، تاب آوری، مسئولیت پذیری، اتیسم

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Cognitive-Based mindfulness on persistence and Responsibility of Parents In Children with Autism Autistic Children S Learning Center In Mashhad Year ۱۳۹۷-۱۳۹۸

Abstract The purpose of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness based on cognitive therapy on parents’ resilience and accountability of children with autism in Kakapo Autism Children Training Center of Mashhad during 2018- 2019. The research method was semi-experimental and pre-test and post-test design was used with unequal control group. The statistical population included all parents of children with autism in Kakapo Autism Children Training Center of Mashhad during 2018- 2019, who were 47 people and they were willing to cooperate in this study voluntarily. The available sampling was used in this research, who 30 people were selected according to the entrance and exit criteria and randomly 15 people were placed in the control group and 15 people were placed in the experimental group, and mindfulness based on cognitive therapy was implemented on the experimental group. The data collection tools were: California Psychological Inventory (CPI) and Conner and Davidson's Resilience Questionnaire (2003). After the implementation of mindfulness based on cognitive therapy, the collected data were analyzed in two descriptive and inferential levels. The results showed that there is a difference between a dependent variable of resilience and accountability in experimental and control groups. In other words, mindfulness based on cognitive therapy has a positive effect on the dependent variables of research. Finally, the findings of research showed that mindfulness based on cognitive therapy increased the level of resilience and accountability of parents with autistic children. Therefore, efforts to train parents will increase their level of resilience and accountability throughout their lives.

Keywords: Mindfulness Based on Cognitive Therapy, Resilience, Accountability, Autism