دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل خاتمی فر، ۱۳۹۷

تاثیر خدمات شهری شهرداری ها بر حقوق خانواده

از آن‌جا که منظر شهری، امکان قرائت محیط را به بیننده می‌دهد، جایگاه مهمی در شهرسازی دارد. ضرورت تدوین اصول اخلاق زیست محیطی که نظر بر آرمان های اخلاقی الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و بهبود زندگی مادی را نیز در بر گیرد، جدیتر از هر زمان دیگر است. چنین مجموعه ای ازاصول و مبانی نمی تواند به نحو جامع توسط یک فرد یا گروه تدوین گردد، زیرا نیازمند مبانی هستی شناسی و انسان شناسی برگرفته از منبعی فرای طبیعت آموزه های وحیانی می باشد. منظر شهری باید ویژگی‌های مختلفی داشته باشد که توجه به هر یک از این ویژگیها نتایج زیر را حاصل می آورد. 1)ایمنی و امنیت در شهر باعث افزایش و تداوم حضور شهروندان و خانواده ها در فضای شهری خواهد شد. 2)برگزاری فعالیتها و رویدادهای خانوادگی در فضاهای عمومی نیز باعث افزایش همبستگی میان خانواده ها و ارتقای سرزندگی شهر شده 3)توجه به عوامل بصری و ابعاد زیباشناسانه در طراحی ها، سبب افزایش جذابیت فضا برای تمامی گروههای استفاده کننده از فضا می گردد. 4) تفکیک فضاهای فعالیتی سبب تامین آسایش خانواده می شود. 5) انعطاف پذیری در طراحی فضا باعث افزایش قدرت انتخاب خانواده ها در نحوه استفاده از فضاها می گردد. 6) پاسخ دهندگی محیط برای گروههای مختلف سنی و جنسی سبب تحقق فضاهای شهری همه شمول می شود. 7) آسایش فیزیولوژیک، تأمین سلامت خانواده ها در استفاده از فضاها را رقم می زند. که این نتایج، نشان می‌دهد با تکیه بر قواعد و منابع فقهی و حضور مجتهدان و صاحب‌نظران در جلسات تدوین اصول کلی مدیریتی و اجرایی شهر، می‌توان زمینه‌های لازم برای ظهور و تجسم مفاهیم و آموزه‌های دینی مرتبط با شهر و زندگی اجتماعی شهروندان را در منظر شهری فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها: منظر شهری، شهرداری، اصول اخلاقی

M.A. Thesis:

The impact of municipal services on the rights of municipalities

From that perspective, the urban possibility of reading the environment to give the viewer an important place in the city storage.The necessity of formulating the principles of environmental ethics that considers the ideals, moral and divine have and at the same time develop and improve material life is also in on be new more than any other time. Such a set of principles could not to be comprehensive by an individual or group, the formulation crafted because it requires the basics of ontology and anthropology, retrieved from a source Beyond Nature, the doctrines revealed. The perspective of the Urban have features of several. That attention to each of these features results below, make sure brings: 1)safety and security in the city, causing increased and continued presence of the citizens and families in the urban spce will be.2) holding activities and events, in public spaces also increases the correlation among families and enhance the city's vitality has been 3)pay attention to the factors of visual and dimensions aesthetic design, increase the attractiveness of the space for all groups using the space. 4) breakdown of spaces, activity cause, provide comfort the family, 5) flexibility in space, causing the power of the family's choice in how to use spaces is 6) reply and environment for different groups of age, sex and cause the realization of urban spaces inclusive. 7)comfort physiological health, social and family in the use of space figure tax that these results show, relying on the rules of jurisprudence, and the presence of the mujtahids and experts in meetings, formulating the general principles of the management and administration of the city can be the field, necessary for the emergence and visualization of concepts and religious teachings related to city and social life of citizens in the perspective of urban existence

Keywords: perspective urban, The municipality, Ethical principles