دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بابک امامی، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر استراتژیهای یادگیری بهره برداری و اکتشافی بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت بداهه و ترکیبی

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی¬های یادگیری بهره ¬برداری و اکتشافی بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت بداهه و ترکیبی است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت¬های مراکز رشد و پارک علم و فناوری مشهد که 120 نفر تشکیل می¬دهند و حجم نمونه طبق جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده 92 نفر بودند. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه¬ای و میدانی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده که از پرسشنامه والی (2016) استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ یادگیری بهره برداری 81/0، یادگیری اکتشافی76/0، خلاقیت بداهه72/0، خلاقیت ترکیبی75/0، نوآوری87/0 است. جهت بررسی تحلیل فرضیه¬ها از نرم افزار اسمارت (pls) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی یادگیری بهره‌برداری و یادگیری اکتشافی بر خلاقیت ترکیبی و خلاقیت بداهه تأثیر دارد. و همچنین خلاقیت ترکیبی و خلاقیت بداهه بر نوآوری تأثیر دارد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقاتی است که با ارائه یک دسته بندی از انواع خلاقیت و یادگیری که در مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته شده است، در شرکت¬های مستقر در پارک¬های علم و نوآروی به این شرکت¬ها کمک می¬کند تا با بررسی خلاقیت و یادگیری و توجه به نوآوری، عملکرد خود را در محیط رقابتی بهبود بخشند و با بهبود سطح عملکرد چنین شرکت های کوچک و کارآفرین، که نقش تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی کشور دارند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و مشکل بیکاری بسیاری از جوانان و ورشکستگی بسیاری از کسب و کارهای کوچک برطرف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: یادگیری بهره ‌برداری، یادگیری اکتشافی، خلاقیت بداهه، خلاقیت ترکیبی، نوآوری

M.A. Thesis:

Investigating the effects of Exploitative and Explorative learning strategies on innovation with the mediating roles of Improvisational creativity and Compositional creativity

The purpose of this research is to investigate the effect of exploratory and learning learning strategies on innovations with the role of mediator of improvised and combined creativity. This research is a descriptive correlation based on the purpose of the application and based on the data collection method. The statistical population of this research was all employees of the centers of growth centers and science and technology park in Mashhad, which consisted of 120 people. The sample size was 92 according to Morgan table and randomly. Library and field studies have been used to collect information. The instrument used was a questionnaire which was used by the governor's questionnaire (2016). And Cronbach's alpha coefficient of learning learning 0.81, exploration learning 0.76, improvisational creativity 0.72, composite creativity 0.75, innovation is 0.87. To analyze the hypotheses, Smart Software (pls) has been used. The results of the research showed that the learning strategy of exploitation and exploratory learning has an impact on creativity and improvisational creativity. As well as creativity and creativity, improves innovation. The present research is one of the research that helps companies by providing a category of types of creativity and learning that is less widely studied in domestic studies in companies contributing to science and innovation parks. By reviewing creativity and learning and paying attention to innovation, they will improve their performance in a competitive environment. By improving the performance level of such small companies and entrepreneurs, which will have an important role in economic development of the country, the country's economic situation will improve and many unemployment problems Youth and the bankruptcy of many small businesses will be eliminated.

Keywords: Learning utilization, exploration learning, improvisational creativity, hybrid creativity, innovatio