دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه سراجه، ۱۳۹۸

تنوع جنسیتی در هیات مدیره و نقد شوندگی سهام

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت¬مدیره بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در سال های اخیر افزایش قابل توجهی در میزان اشتغال زنان در جامعه مشاهده شده است.علت این مساله وجود شایستگی های قابل توجه در سبک مدیریت زنان می باشد.بنابراین نگاهی نو به مدیریت زنان در کشورهای رو به رشد در حال ظهور است.تحقیقات فراوانی در ارتباط با تأثیر مشارکت زنان درابعاد اجتماعی و سیاسی صورت گرفته. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی، اندازه¬ی شرکت، استقلال هیات¬مدیره، اندازه¬ی هیات¬مدیره، تعدادجلسات هیات¬مدیره،سن شرکت و رشد شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم-افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند.نتایج پژوهش نشان داد؛¬که رابطه¬ی منفی و معنادار بین تنوع جنسیتی در هیئت¬مدیره و نقدشوندگی سهام وجود دارد. وجود مدیر زن در هیات¬مدیره ریسک¬پذیری شرکت¬ها را کاهش داده که این موضوع می¬تواند بر عملکرد شرکت و به¬تبع آن باعث کاهش نقدشوندگی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: تنوع جنسیتی در هیات‌مدیره، نقدشوندگی قیمت سهام، ویژگی‌های هیات‌مدیره

M.A. Thesis:

Boardroom gender diversity and stock liquidity

The purpose of this study is to investigate the effect of gender diversity on the board of directors on stock liquidity in Tehran Stock Exchange. In recent years, there has been a significant increase in women's employment in the community. This is due to the remarkable merit of women's management style. It is about the impact of women's participation in social and political affairs. The study was conducted for a period of 5 years between 92 and 96 years. In this study financial leverage, company size, board independence, board size, number of board meetings, company age, and company growth were also used as control variables. After analyzing the availability of their data, the data were analyzed by Excel software and analyzed by Ivoise software. The results showed that there was a significant negative relationship between gender diversity in the board. There are directors and stock liquidity. The presence of a female manager in the board of directors has reduced the riskiness of companies, which can have a negative effect on the performance of the company and consequently reduce liquidity.

Keywords: Gender Diversity in the Board of Directors, Stock Price Liquidity, Board Characteristics