دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید مهدی ذاکری فر، ۱۳۹۸

رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی با کارکرد خانواده در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودتنظیمی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با کارکرد خانواده در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ روش گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 96-97 تشکیل داد که بالغ 30000 دانش آموز بود که از میان آنها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 379 نفر از دانش آموز انتخاب شد. به علت گسترده بودن جامعه آماری، از روش نمونه گیری روش تصادفی استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس (1977)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (SRQ-A) کانل و ریان (1987) و پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1985) بود. روش تجزیه وتحلیل داده های ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیری با استفاده از نرم افزارspss ویراست 21 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان همبستگی متغیر خودتنظیمی تحصیلی با کارکرد خانواده برابر با 691/0 در سطح معناداری آلفا کمتر از 0.01 است که این به معنای قابل قبول واقع شدن فرضیه اول تحقیق است و بنابراین می توان گفت بین کارکرد خانواده و خودتنظیمی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.. همچنین همبستگی متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی با کارکرد خانواده برابر با 638/0 در سطح معناداری آلفا کمتر از 0.01 است که به معنای رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر است پس فرضیه دوم تحقیق نیز قابل قبول است و می توان گفت کاردکرد بهتر و مطلوبتر خانواده ، پیشرفت تحصیلی فرزندان را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی تحصیلی ، انگیزه پیشرفت تحصیلی ، کارکرد خانواده ، دانش آموزان

M.A. Thesis:

Relationship between academic motivation achievement and self-regulation with family function in elementary school student in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between educational self-regulation and academic achievement motivation with family function in elementary school students in Sabzevar city in 1397. The purpose of this study was to investigate the type of research in terms of the purpose of the research and the type of research was descriptive and correlational in terms of data collection method. The research population was comprised of all elementary school students in Sabzevar city in the academic year of 96-97, totally 30,000 students, of whom 379 students were selected using simple random sampling and Morgan table. Due to the wide range of statistical population, random sampling method was used. The instrument of the research was the questionnaire of the standard of motivation for development (T.M.A.) Hermanns (1977), the self-regulatory questionnaire (SRQ-A) by Connel and Ryan (1987) and the Epstein, Baldwin, and Bisbev family function questionnaire (1985). The data analysis method of correlation coefficient and multivariate regression was performed using SPSS version 21 software. The results of this study showed that the correlation between educational self-regulating variable and family function is equal to 0.691 at alpha significance level less than 0.01, which means that the first hypothesis of the research is acceptable. Therefore, it can be said that between family function and educational self-regulation, Positive and meaningful. Also, the correlation between the motivation of academic achievement and family function is 0.638 at alpha significance level less than 0.01 which means that there is a positive and significant relationship between these two variables. Therefore, the second hypothesis of the research is acceptable and it can be said that better functioning and better The family will have the children's educational achievement.

Keywords: Educational self-regulation, Educational self-regulation, Family function, students