دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد یوسفی، ۱۳۹۷

حمایت از ثالث در مناسبات تجاری

حقوقو مکتسبه شخص ثالث،حقوق ثابت ومسلمی هستند که اشخاص در نتیجه انعقاد عقد یا ایقاع توسط اشخاص ثالث کسب کرده اند منقضی است که این حقوق مصون از هرگونه تعرض قوانین جدید باشند تعهد به نفع شخص ثالث به طور معمول در چهره (شرط ضمن عقد)ظاهر میشود بدین ترتیب که در ضمن قرار دادی که بین دوطرف درباره موضوعی دیگر بسته میشود شرطی همد به نفع بیگانگان به وجود می اورند :از انجایی که این حق در ضمن یک قرارداد اصلی به وجود می اید و جنبه تبعی و فرعی دارد هرگونه دخل و تصرف تعقیر در این قرار داد اصلی و منشا ممکن است این حق مکتسبه ی منتفع ثالث را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین سامان دهی و تبیین تاثیر انحلال قرار دادها بر حقوق مکتسبه ی منتفع ثالث امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و همواره اثاری را به همراه دارد و در صورت انحلال قراداد تبعاتی به همراه می اورد احترام به حق مکتسبه شخص ثالث همواره یکی از مهم ترین دغدغه های هرکسی بوده که در وادی علم حقوق قدم نهاده است با این وجود انچنان که باید و شاید به این مبحث پرداخته نشده و شناخت حق مکتسبه و مصادیق ان کم و بیش با ابهاماتی مواجه بوده است واژگان کلیدی:حمایت از ثالث،مناسبات تجاری،قرارداد،حق و حقوق

کلیدواژه‌ها: حمایت از ثالث ؛مناسبات تجاری ؛قرارداد؛حق و حقوق

M.A. Thesis:

Third Party Support in Commercial Matters

Third party rights are statutory and non-statutory rights that individuals acquired through third parties as a result of concluding contracts or contracts. Expires that these rights are immune from any violation of new laws. Commitment to the benefit of a third party is usually in the face (condition of the contract) Appears in such a way that at the same time, the contract between the two parties closing on another subject gives rise to a condition for the benefit of foreigners: since this right is created in the form of a main contract and has a subsidiary and subordinate aspect, The capture of the recapitulation in this original agreement may affect this right to third parties. The explanation of the effect of the liquidation of contracts on the rights of the beneficiaries of the treasury has become very much taken into consideration today and it always brings with it and, in the event of a dissolution of the contract, it brings forth consequences. Thirdly, respect for the right of a third party has always been one of the most important concerns. Everyone who has stepped in the field of science of law, however, as it should and may not have been discussed at this point, and the recognition of the right to the law and its examples has been more or less ambiguous.

Keywords: Third Party Support; Commercial Relations; Contract; Rights;