دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیر کرمی بیارجمند، ۱۳۹۷

عملکرد اجتماعی٫ مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی، مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن عملکرد اجتماعی هفت مولفه فعالیت‌های کار و دستمزد، محیط زیست، فعالیت‌های عملیاتی منصفانه، مشارکت و توسعه‌ی جامعه، حقوق انسانی، حقوق ذی‌نفعان، حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش از چرخه‌ی تبدیل وجه نقد استفاده شد. برای گردآوری داده‌ها، اطلاعات 115 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 الی 1395 (دوره‌ی 5 ساله) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز روش رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش، بیان‌گر آن است که بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد. لذا این گونه می توان عنوان کرد هر چه عملکرد اجتماعی افزایش یابد عملکرد مالی بهبود می‌یابد. هم‌چنین بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه‌ی معکوس و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی در عملکرد مالی شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی

M.A. Thesis:

Social performance،‌Working capial management,Financial performance

The aim of this research is studying the relation of social performance, working capital management and corporate financial performance based on the data of the corporations in Tehran Stock Exchange. To calculate the corporate social performance, seven features have been analyzed which include labor practices and payment, environment, fair operating practices, community participation and development, human rights, shareholders’ rights and organizational governance and cash change cycle was used to measure working capital management. To collect the data, the information of 115 accepted corporations in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016 (a 5-year period) has been analyzed and regression method was used to analyze the data. The results of testing the hypotheses of the research show that there is a direct and meaningful relation between CSP and CFP. Therefore, it can be said that as CSP increases, CFP develops as well. There is also an indirect and meaningful relation between WCM and CFP. Regarding the results, we can say WCM has an important role in CFP

Keywords: social performance, social responsibility, working capital management, financial performance