دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب باقری، ۱۳۹۷

اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری ،ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین درآستانه طلاق شهر سبزوار

این پژوهش با هدف اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارفکری، ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه نشخوار فکری(نالن هوکسما،1391)، پرسشنامه ناگویی خلقی(تورنتو، 1994) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی(پی¬کل و ویسمن، 1991) بوده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار می باشد که جهت طلاق اقدام قانونی کرده اند. این پژوهش در نیمه دوم سال 96 انجام شده است. روش نمونه گیری پژوهش، نمونه دردسترس است و از تعداد افرادی که مایل به همکاری بوده اند. 60 نفر انتخاب شده است که 30 نفر زن و 30 نفر مرد می باشد که به طور تصادفی از این تعداد 30 نفر (15 نفر زن و 15نفر مرد) به عنوان گروه گواه و 30 نفر (15 نفر زن و 15نفر مرد) به عنوان گروه آزمایش می باشد. داده های حاصل از این طرح با استفاده از نرم افزار آماری23 -SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، جداول و نمودارها داده ها توصیف و سپس با استفاده از روش های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها نشان داد طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار تأثیر دارد

کلیدواژه‌ها: طرحواره درمانی- نشخوارفکری- ناگویی خلقی- سازگاری اجتماعی

M.A. Thesis:

The effectiveness of the Schema therapy in the Rumination, Alexithymia and social compatibility of couple on the verge of divorce in Sabzevar

This research is aimed at effectiveness of schema therapy on rumination، mood couples on the brink of divorce and social adjustment of the city of sabzevar now research has been done in terms of the objective applied research and in terms of research methodology a study of experimental design with a half ago test and post test control group ,Tools used Research nullen hoeksma (1991) rumination, alexithymia A.T. Torneto (1994) and social compatibility pikel and visman (1991). The statistical society this study, includes all the couples on the brink of divorce، sabzevar City,which have legal action for the divorce. This study was done in the second half of 2017-2018 years. Sampling method is available and for the number of people willing to cooperate 60، have been selected there are 30 people woman and 30 people man. Sampling method is available sample method. Randomly 30 people (15woman, 15 man) as a control group and 30 people (15woman, 15 man) are the experiment group. Data from this project using the software SPSS -case analysis. Beginning with the use of descriptive statistics such as the mean and standard deviation, the tables and charts describing the data and then use statistical inference methods (analysis of covariance) assumptions about the measurement. The findings showed that the schema therapy on rumination, mood couples on the brink of divorce and social adjustment effect of sabzevar city.

Keywords: schema therapy-rumination-mood -social adjustment