دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی کاویان نیا، ۱۳۹۷

استراتژیهای رقابت بازار بر رابطه ی بین اعلان سود سهام با تغییرات غیر عادی قیمت و حجم معاملات سهام

موضوع اصلی این پژوهش استراتژیهای رقابت بازار بر رابطه بین اعلام سود سهام با تغییرات غیر عادی قیمت و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد.. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. به این منظور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان جامعه آماری پژوهش و محدوده زمانی پژوهش از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 می‌باشد. نتایج فرضیه‌ها در این پژوهش، نشان داد که استراتژی‌های رقابت بازار بر اثر سود سهام بر قیمت سهام و سود سهام و حجم معاملات غیرعادی سهام تاثیر گذار است. به عبارت دیگر افزایش رقابت در بازار، شرکت‌ها را به فعالیتهای نوآورانه تشویق خواهد کرد و این امر منجر به بهبود کارایی و کیفیت محصولات می‌شود درنتیجه شرکت بهره وری بیشتری کسب خواهد کرد که به طورکلی به بهره وری صنعت کمک خواهد کرد که نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود. همچنین در یک بازار با رقابت ناقص، افزایش رقابت هم در شرکت و هم در گستره صنعت بهره وری و کارایی را بهبود میبخشد و همانگونه که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد افزایش رقابت منجر به تاثیرگذاری سود سهام بر قیمت سهام میگردد.

کلیدواژه‌ها: استراتژی ، رقابت ، رقابت بازار ، سود سهام ، تغییرات غیر عادی قیمت ،

M.A. Thesis:

the impaet of market competition strategies on therelationship between thedividend declaration with unusual changes in price and share trading volume of listed companies on the tehran stock exchange

The main topic of this research is market competition strategies on the relationship between dividend declaration and unusual changes in the price and volume of stock exchanges of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research has two hypotheses. To test the research hypotheses, the financial statements information of the companies accepted in Tehran Stock Exchange has been used. For this purpose, the companies accepted in the Tehran Stock Exchange as the statistical population of the research and the time frame of the research from the beginning of 1387 to the end of 1396. The results of the hypotheses in this study showed that market competition strategies affect dividend effects on stock prices and dividends and the volume of unusual stock transactions. In other words, increasing market competition will encourage companies to innovate, and this will improve the efficiency and quality of the products. As a result, the company will gain more productivity, which will generally help industry productivity, resulting in economic growth. will be. Also, in an incomplete competition market, increasing competition in the company and in the industry will improve productivity and efficiency, and as the results of this study indicate that increased competition leads to the effect of dividends on stock prices

Keywords: Strontium, competition, market competition, dividends, unusual price changes