دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر حیدری، ۱۳۹۷

توانایی مدیریت ،ریسک تجاری و ریسک اعتباری

با توجه به نقش با اهمیت مدیران در دستیابی شرکت‌ها به اهدافشان، در این پژوهش به بررسی ارتباط توانایی مدیریت با ریسک تجاری و ریسک اعتباری پرداخته شد. در واقع در این پژوهش این پیش فرض ملاک قرار گرفت که درک راهبردهای مرتبط با دستیابی به اهداف تجاری و مدیریت هزینه‌های تأمین مالی معلولی از توانایی مدیریت است. در این راستا داده‌های 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه? زمانی 1395-1391 بررسی شده است. توانایی مدیران با استفاده از الگوی دمرجیان و همکاران (2012)، اندازه گیری شده است. هم چنین بازده دارایی‌ها به عنوان معیار عملکرد مالی به کار رفته است و نسبت هزینه? مالی به بدهی‌ها به منظور سنجش ریسک اعتباری مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون فرضیه‌ها با بهره گیری از دو مدل رگرسیونی و برازش آن‌ها با روش پانل دیتا و اثرات ثابت صورت پذیرفت. یافته‌های این برازش، نشان داد که بین توانایی مدیریت و ریسک تجاری رابطه? منفی معناداری وجود دارد. با این حال بین توانایی مدیریت و ریسک اعتباری رابطه? معنی‌داری یافت نگردید. این یافته‌ها را می‌توان موید صدق نظریه جستجوی رانت در بورس تهران دانست.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : توانایی مدیریت، تحلیل پوششی داده‌ها، ریسک تجاری، عملکرد مالی، ریسک اعتباری

M.A. Thesis:

Management ability, business risk, and credit risk

In this study, regarding to the important role of managers in achieving companies' purposes, the relationship between the ability of management and the business risk and credit risk was investigated. In fact, in this study, this assumption was made that understanding the strategies associated with achieving business goals and managing financing cost is an effect of management ability. In this regard, data of 172 published companies in Tehran stock exchange have been studied from 2012 to 2016. The ability of managers was measured by using the modal of Damerjian et al (2012). Also, asset returns are used as a measure of financial performance and the ratio of financing cost to debt is used to measure credit risk. The hypothesis were taken with using the regression modal and fitted them with Data Panel and fixed effects. Finding of this fit showed that there is a meaningful negative relation between management ability and business risk. However, there is no meaningful negative relation between management ability and credit risk. This findings can be considered as a truth for the theory of rented search in Tehran stock exchange.

Keywords: management ability, data covering analysis, business risk, financial performance, credit risk.