دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: منصوره موید، ۱۳۹۷

رابطه رشد اخلاقی و اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار

این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه رشد اخلاقی و اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است . جامعه آماری در این پژوهش ، کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار در سال 97-1396 بود که تعداد آنها 700 نفر بوده است . نمونه این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرچسی و مورگان به تعداد 250 نفر انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه رشد اخلاقی دکتر حسین لطف آبادی و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ویگا بوده است . اطلاعات حاصل از پژوهش به وسیله روشرگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد . نتایج نشان داد که رشد اخلاقی و اشتیاق تحصیلی می توانند پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار پیش بینی کنند . در رشد اخلاقی و مولفه های آن به دلیل اینکه سطح معنی داری کمتر از 05/0 است با معدل تحصیلی رابطه معنی داری دارد البته در مولفه های آن این رابطه منفی است . همچنین سطح معنی داری برای اشتیاق تحصیلی و برخی از مولفه های آن کمتر از 05/0 است بنابراین قسمت اول فرضیه یعنی همبستگی اشتیاق تحصیلی با معدل تحصیلی تایید می شود و در مورد قسمت دوم قسمتی از فرضیه تایید می گردد .

کلیدواژه‌ها: : رشد اخلاقی ، اشتیاق تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

The relationship between moral development and educational enthusiasm with the education improvement amongst sabzevar high-school girls students

The purpose of this study was to investigate the relationship between moral development and academic enthusiasm with the academic achievement of high school female students. The statistical population of this study is all female high school students in Sabzevar during 2017-2018 academic year, and their number is 700. A sample of this research was selected using simple random sampling method and 250 people were selected using Krejcie and Morgan table. The research instrument consisted of two questionnaires: Dr. Hossein Lotf Abadi's Moral Development Questionnaire and Vigga Student's Excitement Questionnaire. Students were evaluated for their students' academic achievement. Data were analyzed by multivariate regression and Pearson correlation coefficient using SPSS version 23. The results showed that moral development and academic enthusiasm can predict academic achievement in secondary school girls in Sabzevar. In moral development and its components, because the level of significance is less than 0.05, there is a significant relationship with the academic grade. Of course, in its components, this is a negative relationship. Also, a significant level of academic enthusiasm and some of its components is less than 0.05. Therefore, the first part of the hypothesis, namely, the correlation of academic enthusiasm with the average grade, is confirmed and only part of the second hypothesis is confirmed

Keywords: Moral Development, Academic Enthusiasm, Academic Achievement.